ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนตุลาคม 2559 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส