ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมกราคม 2559 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
อภิเชษฐ
สระแก้ว
28 มกราคม 2559
2
นางสาวรุ่งนภา
จันทบุรี
28 มกราคม 2559
3
วรพัณณ์
ชลบุรี
27 มกราคม 2559
4
มงคล
กรุงเทพมหานคร
27 มกราคม 2559
5
นางละออศศิ
กรุงเทพมหานคร
26 มกราคม 2559
6
นาง ปิ่นทิพย์
พระนครศรีอยุธยา
26 มกราคม 2559
7
กฤษณะ
พระนครศรีอยุธยา
25 มกราคม 2559
8
ชญาชล
พระนครศรีอยุธยา
25 มกราคม 2559
9
ศิริภัทรา
พระนครศรีอยุธยา
25 มกราคม 2559
10
ฉัตรญา
นนทบุรี
24 มกราคม 2559
11
แก้วกัญญาวีร์
นนทบุรี
23 มกราคม 2559
12
บุญญาดา
กรุงเทพมหานคร
22 มกราคม 2559
13
สิริณัฏฐ์
ปทุมธานี
19 มกราคม 2559
14
นายพัฒนพงษ์
สุราษฎร์ธานี
18 มกราคม 2559
15
นางสาวอัจฉรา
นนทบุรี
17 มกราคม 2559
16
อรุณศรี
กรุงเทพมหานคร
16 มกราคม 2559
17
กฤติยา
ราชบุรี
16 มกราคม 2559
18
เกียรติศักดิ์
กรุงเทพมหานคร
14 มกราคม 2559
19
น.ส.ทิพรัตน์
อุบลราชธานี
12 มกราคม 2559
20
ธันฐภัทร์
ปทุมธานี
12 มกราคม 2559
 
ทั้งหมด 32 รายการ 1 / 2