ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนกันยายน 2558 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระครูวิสิฐรัตนคุณ
สระแก้ว
30 กันยายน 2558
2
พระสมุห์สมบัตร
สระแก้ว
30 กันยายน 2558
3
พระนพดล
พระนครศรีอยุธยา
25 กันยายน 2558
4
พระมหายงยุทธ์
พระนครศรีอยุธยา
3 กันยายน 2558
 
ทั้งหมด 4 รายการ 1 / 1