ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนกันยายน 2558 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป