ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนสิงหาคม 2558 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป