ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนกรกฎาคม 2558 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระอธิการไพโรจน์
กรุงเทพมหานคร
5 กรกฎาคม 2558
2
พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์
กรุงเทพมหานคร
5 กรกฎาคม 2558
3
พระครูสุนทรจารุวรรณ
กรุงเทพมหานคร
5 กรกฎาคม 2558
 
ทั้งหมด 3 รายการ 1 / 1