ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมิถุนายน 2558 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
นายณรงค์ชัย
พระนครศรีอยุธยา
30 มิถุนายน 2558
2
นายนนทวัช
พระนครศรีอยุธยา
30 มิถุนายน 2558
3
น.ส.พจณา
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2558
4
สิริพร
นนทบุรี
30 มิถุนายน 2558
5
อรจิตต์
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2558
6
นายอรรถนนท์
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2558
7
นางอรรถพร
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2558
8
อุไรรัตน์
ปทุมธานี
30 มิถุนายน 2558
9
นางสาวรัตนพร
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2558
10
นางสาวจตุพร
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2558
11
นางสาวสุดารัตน์
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2558
12
นางสาวพิชญาณี
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2558
13
นางสาวอารยา
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2558
14
นางสาวรัตติกาล
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2558
15
นางสาวทิพวรรณ
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2558
16
นางอรทัย
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2558
17
นางนัทธมน
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2558
18
พนา
นนทบุรี
30 มิถุนายน 2558
19
ศุภรัตน์
นนทบุรี
30 มิถุนายน 2558
20
จรินทร์ทร
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2558
 
ทั้งหมด 114 รายการ 1 / 6