ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
คุณบังอร
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2558
2
พรพจน์
นนทบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2558
3
ประไพพรรณ
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2558
4
จุฑาพร
ปทุมธานี
27 กุมภาพันธ์ 2558
5
สุนิสา
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2558
6
นางสาวกัลยา
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2558
7
พิณฌคีย์
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2558
8
อาทิตยา
กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2558
9
นางพรรณราย
นนทบุรี
25 กุมภาพันธ์ 2558
10
สุพํฒน์
กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2558
11
นางสาวชนม์ขนิษฐ์
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2558
12
นางสาว เตมิกา
ปทุมธานี
24 กุมภาพันธ์ 2558
13
นายวีรภัทร์
นนทบุรี
24 กุมภาพันธ์ 2558
14
นางสาวพัชรี
ปทุมธานี
23 กุมภาพันธ์ 2558
15
ด.ญ.นันท์นภัส
ปทุมธานี
23 กุมภาพันธ์ 2558
16
ด.ช.ภาณุวัฒน์
ปทุมธานี
23 กุมภาพันธ์ 2558
17
นางฉันทนา
นครสวรรค์
23 กุมภาพันธ์ 2558
18
นางธนวรรณ
นครสวรรค์
23 กุมภาพันธ์ 2558
19
นายเกรียงไกร
นครสวรรค์
23 กุมภาพันธ์ 2558
20
นาง พรสุดา
ปทุมธานี
20 กุมภาพันธ์ 2558
 
ทั้งหมด 212 รายการ 1 / 11