ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนธันวาคม 2558 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป