ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนตุลาคม 2558 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
ทัศนี
กรุงเทพมหานคร
29 ตุลาคม 2558
2
เทอดฤทธิ์
ปทุมธานี
26 ตุลาคม 2558
3
เทอดฤทธิ์
ปทุมธานี
26 ตุลาคม 2558
4
เทอดฤทธิ์
ปทุมธานี
26 ตุลาคม 2558
5
เทอดฤทธิ์
ปทุมธานี
26 ตุลาคม 2558
6
เทอดฤทธิ์
ปทุมธานี
26 ตุลาคม 2558
7
เทอดฤทธิ์
ปทุมธานี
26 ตุลาคม 2558
8
กันย์สินี
กรุงเทพมหานคร
26 ตุลาคม 2558
9
ธนพร
กรุงเทพมหานคร
25 ตุลาคม 2558
10
นายจเด็จ
นนทบุรี
24 ตุลาคม 2558
11
นางฉัตรญา
นนทบุรี
24 ตุลาคม 2558
12
วิภาดา
พระนครศรีอยุธยา
21 ตุลาคม 2558
13
นางสาวแมนวดี
กระบี่
18 ตุลาคม 2558
14
น.ส.อัจฉรา
นนทบุรี
18 ตุลาคม 2558
15
ธันฐภัทร์
ปทุมธานี
18 ตุลาคม 2558
16
เขมจารี
กรุงเทพมหานคร
17 ตุลาคม 2558
17
นางลินลา
นนทบุรี
17 ตุลาคม 2558
18
นายชัชวาล
นนทบุรี
16 ตุลาคม 2558
19
นางสาวสุพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
16 ตุลาคม 2558
20
พรพรรณ
สมุทรสงคราม
16 ตุลาคม 2558
 
ทั้งหมด 58 รายการ 1 / 3