ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนกันยายน 2557 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป