ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนกันยายน 2557 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส