ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนสิงหาคม 2557 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส