ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนมิถุนายน 2557 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส