ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนเมษายน 2557 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
ปิยลักษณ์
กรุงเทพมหานคร
28 เมษายน 2557
2
ปัทมา
กรุงเทพมหานคร
28 เมษายน 2557
3
วรรณภา
นนทบุรี
28 เมษายน 2557
4
เขมิกา
นครปฐม
28 เมษายน 2557
5
รัชนีกร
นครปฐม
28 เมษายน 2557
6
วิชุดา
สมุทรปราการ
26 เมษายน 2557
7
ศยามล
นนทบุรี
26 เมษายน 2557
8
วิไลวรรณ
สระบุรี
25 เมษายน 2557
9
ชนิดา
สมุทรปราการ
25 เมษายน 2557
10
สุปรียา
ปทุมธานี
23 เมษายน 2557
11
กิตติกาญจน์
นนทบุรี
22 เมษายน 2557
12
กิตติกาญจน์
นนทบุรี
22 เมษายน 2557
13
นรินธร
นนทบุรี
21 เมษายน 2557
14
อาทิตยา
นนทบุรี
21 เมษายน 2557
15
นิตยวรรณ
กรุงเทพมหานคร
20 เมษายน 2557
16
อรดา
กรุงเทพมหานคร
20 เมษายน 2557
17
พันธุ์พิมพ์
นนทบุรี
20 เมษายน 2557
18
พิมพ์วลัญช์
กรุงเทพมหานคร
19 เมษายน 2557
19
นางนิภา ยิ้มอย่
เพชรบูรณ์
18 เมษายน 2557
20
นางนิภา ยิ้มอย่
เพชรบูรณ์
18 เมษายน 2557
 
ทั้งหมด 64 รายการ 1 / 4