ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนพฤศจิกายน 2557 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส