ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนตุลาคม 2557 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป