ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมกราคม 2557 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส