ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนธันวาคม 2556 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป