ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนพฤศจิกายน 2556 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต