ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล 2559 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระสุภาพร
อุบลราชธานี
30 พฤศจิกายน 2559
2
พระครูอนุกูลสุตกิจ
สมุทรปราการ
23 ตุลาคม 2559
3
พระมหาสำราญ
กรุงเทพมหานคร
23 ตุลาคม 2559
4
พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร
กรุงเทพมหานคร
23 ตุลาคม 2559
5
พระครูอนุกูลสุตกิจ
สมุทรปราการ
16 กันยายน 2559
6
พระมหาสำราญ ฐานุตฺตโม
กรุงเทพมหานคร
16 กันยายน 2559
7
พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร
กรุงเทพมหานคร
16 กันยายน 2559
8
พระครูอนุกูลสุตกิจ
สมุทรปราการ
22 สิงหาคม 2559
9
ฉัตรชัย
ปทุมธานี
11 มิถุนายน 2559
10
ประเสริฐ
พระนครศรีอยุธยา
26 พฤษภาคม 2559
11
ภาณุ
พระนครศรีอยุธยา
26 พฤษภาคม 2559
12
พระอัครเดช
ปทุมธานี
4 มีนาคม 2559
13
ดช พระนาย
กรุงเทพมหานคร
3 มีนาคม 2559
14
พระมหาโชคสนิท
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2559
15
พระครูอุดมจารุวรรณ
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2559
16
พระอภิรมย์
สุราษฎร์ธานี
11 กุมภาพันธ์ 2559
17
พระจิรวัฒน์
สุราษฎร์ธานี
11 กุมภาพันธ์ 2559
18
พระอดิเทพ
สุราษฎร์ธานี
11 กุมภาพันธ์ 2559
19
พระมหาวริทธิ์ธร
กรุงเทพมหานคร
8 กุมภาพันธ์ 2559
20
พระอัครเดช
ปทุมธานี
7 มกราคม 2559
 
ทั้งหมด 20 รายการ 1 / 1