ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล 2559 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
หม่อมอัญชลี
กรุงเทพมหานคร
22 มีนาคม 2559
2
หม่อมอัญชลี
กรุงเทพมหานคร
22 มีนาคม 2559
3
หม่อมอัญชลี
กรุงเทพมหานคร
22 มีนาคม 2559
4
ปัทมาวดี
กรุงเทพมหานคร
22 มีนาคม 2559
5
ปัทมาวดี
กรุงเทพมหานคร
22 มีนาคม 2559
6
หม่อมอัญชลี
กรุงเทพมหานคร
22 มีนาคม 2559
7
อรวรรณ
นนทบุรี
21 มีนาคม 2559
8
นางชุติมา
พระนครศรีอยุธยา
21 มีนาคม 2559
9
ปราณี
กรุงเทพมหานคร
21 มีนาคม 2559
10
ันางนพวรรณ
นนทบุรี
14 มีนาคม 2559
11
รัชนู
ปทุมธานี
14 มีนาคม 2559
12
สุปรียา
ปทุมธานี
14 มีนาคม 2559
13
ชาลิสา
อุบลราชธานี
14 มีนาคม 2559
14
ธนัชชา
อุบลราชธานี
14 มีนาคม 2559
15
น.สจรรยา
นนทบุรี
14 มีนาคม 2559
16
น.ส. ลดาวัลย์
ปทุมธานี
12 มีนาคม 2559
17
นาง นันทนา
กรุงเทพมหานคร
11 มีนาคม 2559
18
นางสาว ปาลิตา
สกลนคร
10 มีนาคม 2559
19
สุจิตรา
กรุงเทพมหานคร
10 มีนาคม 2559
20
มุขดาร์
กรุงเทพมหานคร
4 มีนาคม 2559
 
ทั้งหมด 70 รายการ 1 / 4