ข้อมูลการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 ลำดับ  ชื่อหน่วยงาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
1
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
16 กุมภาพันธ์ 2563
17 กุมภาพันธ์ 2563
2
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
23 กุมภาพันธ์ 2563
23 กุมภาพันธ์ 2563
 
ทั้งหมด 2 รายการ 1 / 1