ข้อมูลการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน เดือนมิถุนายน 2562
 ลำดับ  ชื่อหน่วยงาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5 มิถุนายน 2562
7 มิถุนายน 2562
2
สำนักงานศึกษาธิการ จ.สระบุรี
7 มิถุนายน 2562
9 มิถุนายน 2562
3
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
16 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
4
การประปานครหลวง
18 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
5
กรมเจ้าท่า
22 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
 
ทั้งหมด 5 รายการ 1 / 1