ข้อมูลการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน เดือนกันยายน 2561
 ลำดับ  ชื่อหน่วยงาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
1
สถาบันวิปัสสนาธุระ
4 กันยายน 2561
5 กันยายน 2561
2
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
21 กันยายน 2561
23 กันยายน 2561
 
ทั้งหมด 2 รายการ 1 / 1