ข้อมูลการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน เดือนสิงหาคม 2561
 ลำดับ  ชื่อหน่วยงาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
1
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
20 สิงหาคม 2561
21 สิงหาคม 2561
 
ทั้งหมด 1 รายการ 1 / 1