ข้อมูลการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน เดือนตุลาคม 2561
 ลำดับ  ชื่อหน่วยงาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
1
สถาบันวิปัสสนาธุระ
12 ตุลาคม 2561
23 ตุลาคม 2561
 
ทั้งหมด 1 รายการ 1 / 1