ข้อมูลการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน 2562
 ลำดับ  ชื่อหน่วยงาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
21
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
21 กรกฎาคม 2562
22 กรกฎาคม 2562
22
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
16 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
23
กรมราชทัณฑ์
25 กุมภาพันธ์ 2562
1 มีนาคม 2562
24
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5 มิถุนายน 2562
7 มิถุนายน 2562
25
วิทยาลัยการตำรวจ
13 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562
26
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
26 มกราคม 2562
27 มกราคม 2562
 
ทั้งหมด 26 รายการ 2 / 2