ข้อมูลการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน 2561
 ลำดับ  ชื่อหน่วยงาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
1
กรมราชทัณฑ์
12 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน 2561
2
สถาบันวิปัสสนาธุระ
12 ตุลาคม 2561
23 ตุลาคม 2561
3
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
21 กันยายน 2561
23 กันยายน 2561
4
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
20 สิงหาคม 2561
21 สิงหาคม 2561
5
สถาบันวิปัสสนาธุระ
4 กันยายน 2561
5 กันยายน 2561
 
ทั้งหมด 5 รายการ 1 / 1