ผู้อำนวยการส่วนวางแผนฯ
ปฏิทินกิจกรรม
หลักสูตรอบรม
หลักสูตรทั้งหมด
ประกาศและระเบียบ
 • ประกาศ การแบ่งส่วนงาน 2556 ราชกิจจานุเบกษา
 • การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2556 ภายใน
 • อัตราค่าบำรุงการใช้อาคารและสถานที่ มจร อยุธยา พ.ศ. 2552
 • ข้อบังคับ กองทุนวิปัสสนาธุระ 2546
 • ดูประกาศและระเบียบทั้งหมด
  คู่มือกิจกรรมส่วนวางแผนฯ
 • คู่มือพระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา
 • แบบรายงานการปฏิบัติงานของหัวหน้าทดลองปฏิบัติงานและพระวิทยากรทดลองปฏิบัติงาน
 • คู่มือการประกันคุณภาพ สถาบันวิปัสสนาธุระ 2559
 • รวมเอกสารประกันคุณภาพ 60
 • ดูคู่มือกิจกรรมทั้งหมด
  ทำเนียบพระวิทยากร/พุทธอาสา
 • ทำเนียบพระวิทยากร
 • พุทธอาสาสมัคร
 • ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม
 • วัดอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
 • ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
 • ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
 • สถิติเว็บไซต์
  ออนไลน์ 2 คน
  วันนี้ 19 คน
  เมื่อวานนี้ 20 คน
  เดือนนี้ 234 คน
  เดือนที่ผ่านมา 718 คน
  ทั้งหมด 16,058 คน
  เริ่มนับวันที่ 9 ธันวาคม 2558
  Facebook ส่วนวางแผนฯ
  เกี่ยวกับส่วนวางแผน
  พันธกิจและภาระงานส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม

  ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิจัยและพัฒนา งานวิจัยวิปัสสนาจารย์ และงานบริการฝึกอบรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   โดยได้แบ่งส่วนงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ

  ๑.กลุ่มงานวางแผน วิจัยและพัฒนา
        •ปฏิบัติงานด้านการวิจัย
        •ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
        •ติดตาม ประเมินผล และวางแผนพัฒนาสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
        •ประสานเครือข่ายด้านคุณธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
       •ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ และ
       •ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  ๒.กลุ่มงานบริการฝึกอบรม
       •ปฏิบัติงานบริการหลักสูตรการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และการฝึกอบรมคุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป
       •ผลิตหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสม
       •จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
      •สรุปรายงาน ประเมินผลการฝึกอบรม และ
       •ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   

  กิจกรรมที่ดำเนินการ

  • การฝึกอบรมคุณธรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  • ฝึกอบรมพระธรรมวิทยากร
  • ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
  • พัฒนาพุทธอาสา
  • สร้างเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติธรรมและฝึกอบรมคุณธรรม
  • งานวิจัย 


  ติดต่อประสานงาน

  ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม

  สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  The planning and development training Division
  Mahachulalongkornrajavidyalaya University

  79 ม. 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 

  โทร. 035-248008  

  เว็บไซต์ www.kaiwaisai.com

  : Download? (4 kb)
  : Download? (4 kb)
  : Download? (4 kb)
  : Download? (4 kb)
  : Download? (4 kb)
  : Download? (4 kb)
  ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
  โทร. 0 3524 8008
  E-mail: charnb008@gmail.com, ch_koki@hotmail.com, happiness2009@hotmail.com