วันที่ปฏิบัติธรรม หลักสูตร สำหรับ รับ สมัครล่าสุด
( 30/12/2563)
มกราคม
10/01/2563
ถึง 12/01/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 82 คน
(รับได้อีก 68)
มกราคม
24/01/2563
ถึง 26/01/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 75 คน
(รับได้อีก 75)
กุมภาพันธ์
07/02/2563
ถึง 11/02/2563
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ (เดือนมาฆบูชา)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 152 คน
(รับได้อีก -2)
กุมภาพันธ์
21/02/2563
ถึง 23/02/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 87 คน
(รับได้อีก 63)
มีนาคม
06/03/2563
ถึง 08/03/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 38 คน
(รับได้อีก 112)
มีนาคม
27/03/2563
ถึง 29/03/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 17 คน
(รับได้อีก 133)
เมษายน
04/04/2563
ถึง 06/04/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 18 คน
(รับได้อีก 132)
เมษายน
17/04/2563
ถึง 19/04/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 3 คน
(รับได้อีก 147)
พฤษภาคม
03/05/2563
ถึง 07/05/2563
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ (เดือนวิสาขบูชา)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 8 คน
(รับได้อีก 142)
พฤษภาคม
22/05/2563
ถึง 24/05/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 3 คน
(รับได้อีก 147)
พฤษภาคม
27/05/2563
ถึง 31/05/2563
(5 วัน 4คืน)
หลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับนิสิต
หลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับนิสิต นักศึกษา
ปิดรับสมัคร
นิสิต 100 67 คน
(รับได้อีก 33)
มิถุนายน
02/06/2563
ถึง 06/06/2563
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 1 คน
(รับได้อีก 149)
มิถุนายน
26/06/2563
ถึง 28/06/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 8 คน
(รับได้อีก 142)
กรกฎาคม
03/07/2563
ถึง 05/07/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ (เดือนอาสาฬหบูชา)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 7 คน
(รับได้อีก 143)
กรกฎาคม
24/07/2563
ถึง 28/07/2563
(5 วัน 4คืน)
ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล 24-28 ก.ค.2563
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 50 50 คน
(รับได้อีก 0)
สิงหาคม
12/08/2563
ถึง 16/08/2563
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ (วันแม่แห่งชาติ)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 50 53 คน
(รับได้อีก -3)
สิงหาคม
28/08/2563
ถึง 30/08/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 51 51 คน
(รับได้อีก 0)
กันยายน
11/09/2563
ถึง 15/09/2563
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓
ประชาชนทั่วไป 50 40 คน
(รับได้อีก 10)
กันยายน
25/09/2563
ถึง 27/09/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 60 60 คน
(รับได้อีก 0)
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)