หน่วยงานที่จองปฏิบัติธรรม
 
คำค้น สถานที่
 หน่วยงาน  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด
สัมมนาพระวิปัสนนาจารย์ ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ
13/12/2560
15/12/2560
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
06/08/2560
11/08/2560
ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ
01/08/2560
04/08/2560
บริษัท เมืองโบราณ
29/11/2560
05/12/2560
บริษัท เมืองโบราณ
09/08/2560
13/08/2560
บริษัทเมืองโบราณ
06/05/2560
10/05/2560
สำนักงบประมาณ
01/02/2560
03/02/2560
สนง.กกต.
22/02/2560
23/02/2560
วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา
06/06/2559
09/06/2559
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
20/01/2559
22/01/2559
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
14/10/2559
16/10/2559
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
24/09/2559
30/09/2559
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
17/08/2559
21/08/2559
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
23/07/2559
27/07/2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
25/06/2559
27/06/2559
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)
16/03/2559
18/03/2559
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
08/02/2558
10/02/2558
รร.วิถีพุทธชั้นนำ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 5 รร.
26/11/2558
28/11/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
27/11/2558
29/11/2558
วิทยาลัยการตำรวจ
02/02/2558
05/02/2558
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
22/01/2558
25/01/2558
กรมป่าไม้
01/12/2558
04/12/2558
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเชี่ยน จำกัด
14/10/2558
16/10/2558
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
03/08/2558
06/08/2558
ทั้งหมด 24 รายการ 1 / 1
 
ระยะเวลาตามหลักสูตร
 
  1 วัน
  3 วัน
  5 วัน
  7 วัน
  10 วัน
  มากกว่า 10 วัน ระบุ วัน