หน่วยงานที่จองปฏิบัติธรรม
 
คำค้น สถานที่
 หน่วยงาน  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
27/1/2561
28/1/2561
ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ
13/12/2560
15/12/2560
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
6/8/2560
11/8/2560
ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ
13/9/2560
17/9/2560
ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ
1/8/2560
4/8/2560
วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา
26/6/2560
29/6/2560
บริษัท เมืองโบราณ
29/11/2560
5/12/2560
บริษัท เมืองโบราณ
9/8/2560
13/8/2560
บริษัทเมืองโบราณ
6/5/2560
10/5/2560
สำนักงบประมาณ
1/2/2560
3/2/2560
สนง.กกต.
22/2/2560
23/2/2560
วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา
6/6/2559
9/6/2559
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
20/1/2559
22/1/2559
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
14/10/2559
16/10/2559
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
24/9/2559
30/9/2559
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
17/8/2559
21/8/2559
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
23/7/2559
27/7/2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
25/6/2559
27/6/2559
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)
16/3/2559
18/3/2559
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
8/2/2558
10/2/2558
รร.วิถีพุทธชั้นนำ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 5 รร.
26/11/2558
28/11/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
27/11/2558
29/11/2558
วิทยาลัยการตำรวจ
2/2/2558
5/2/2558
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
22/1/2558
25/1/2558
กรมป่าไม้
1/12/2558
4/12/2558
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเชี่ยน จำกัด
14/10/2558
16/10/2558
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3/8/2558
6/8/2558
ทั้งหมด 27 รายการ 1 / 1
 
ระยะเวลาตามหลักสูตร
 
  1 วัน
  3 วัน
  5 วัน
  7 วัน
  10 วัน
  มากกว่า 10 วัน ระบุ วัน