นิสิตปฏิบัติธรรม
 
คำค้น ประเภท
 หน่วยงาน  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด สถานะ
พระ หมี (ถีรจิตฺโต)
06/08/2560
06/08/2561
พระ สิทธิชนม์ (สิทฺธิปญฺฺญาธิวํโส)
10/09/2560
10/09/2561
แม่ชี ชิวริยะ  รัตรสาร
10/09/2560
10/09/2561
พระ นุชิต (นาคเสโน)
27/07/2560
27/07/2561
นางสาว สุวิมล สังวรณ์
18/09/2560
30/11/2561
นาย ไชยพจน์ นาราษฎร์
18/09/2560
30/09/2561
นาย  คณ้ฐชัย ธนทวิพันธุ์กุล
30/08/2560
01/01/2561
นาย ณาศิส ชินวงศ์
28/04/2560
30/04/2560
นางสาว รังษิยา อุ่นใจ
10/02/2560
13/02/2560
นาง วรรธิดา (-)
07/02/2560
13/02/2560
นาง วาตนิตา เสมประวัติ
07/02/2560
13/02/2560
นางสาว สุวรรณี (-)
23/01/2560
23/05/2560
พระมหา ดนัย (อุปวฑฺฒโน)
05/01/2560
05/12/2560
ทั้งหมด 13 รายการ 1 / 1
 
ระยะเวลาตามหลักสูตร
 
  1 วัน
  3 วัน
  5 วัน
  7 วัน
  10 วัน
  มากกว่า 10 วัน ระบุ วัน