นิสิตปฏิบัติธรรม
 
คำค้น ประเภท
 หน่วยงาน  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด สถานะ
นาย  ภักดี เมฆจำเริญ
25/01/2562
27/01/2562
ลงทะเบียน
นาย ประชา เทศพานิช
25/01/2562
27/01/2562
ลงทะเบียน
นางสาว อุรารัตน์ ไชยรังษี
25/01/2562
27/01/2562
ลงทะเบียน
นาง นาฏฤดี พรงาม
25/01/2562
27/01/2562
ลงทะเบียน
นาย พันกรณ์ ชีวะวุฒิวัฒนวิทย์
25/01/2562
27/01/2562
ลงทะเบียน
นางสาว วรพรรณ จันทรากุลศิริ
12/01/2562
13/01/2562
ลงทะเบียน
นาย ประชา เทศพานิช
11/01/2562
13/01/2562
ลงทะเบียน
นางสาว อุรารัตน์ ไชยรังษี
11/01/2562
13/01/2562
ลงทะเบียน
นาย พันกรณ์ ชีวะวุฒิวัฒนวิทย์
11/01/2562
13/01/2562
ลงทะเบียน
นางสาว วริทธิ์ตา (-)
11/01/2562
15/01/2562
ลงทะเบียน
นาย พันกรณ์ ชีวะวุฒิวัฒนวิทย์
30/12/2561
01/01/2562
ลงทะเบียน
นาย ภักดี เมฆจำเริญ
30/12/2561
01/01/2562
ลงทะเบียน
พระ นรเศรษฐ์ (กิตฺติธโร)
01/12/2561
07/12/2561
ลงทะเบียน
นางสาว พนิดา (-)
09/11/2561
14/11/2561
ลงทะเบียน
พระครู ปรีชากิจจาทร (ถนอมศักดิ์) (ปญฺญาธโร)
25/10/2561
30/10/2561
ลงทะเบียน
พระ ชยุต (ชยากโร)
25/10/2561
29/10/2561
ลงทะเบียน
นางสาว ชลธิชา พรเอนก
12/08/2561
12/08/2561
ลงทะเบียน
นาย สุรวัฒน์ หิรัณย์สิริกุล
28/06/2561
03/07/2561
ลงทะเบียน
นาง บุศรา เกิดวิชัย  พฤกษมาศ
27/01/2561
28/01/2561
ปฏิบัติครบ
พล.ต.ท.หญิง นัยนา เกิดวิชัย
28/01/2561
28/01/2561
ปฏิบัติครบ
พระมหา สมควร (สุวณฺโณ)
01/12/2560
07/12/2560
ปฏิบัติครบ
นาย อดิเรก สีสายัณห์
10/11/2560
12/11/2560
ปฏิบัติครบ
นาย สันติ หาญอาษา
10/11/2560
12/11/2560
ปฏิบัติครบ
นาย อร่าม บุญประเสริฐ
10/11/2560
12/11/2560
ปฏิบัติครบ
นางสาว ขนิษฐา จุ้ยซื่อ
08/11/2560
12/11/2560
ปฏิบัติครบ
นาย ดนัย อ่อนคำ
08/11/2560
12/11/2560
ปฏิบัติครบ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีรัตน์ สิงห์นิกร
08/11/2560
12/11/2560
ปฏิบัติครบ
นาย อดิเรก (มหาวิริโย)
03/11/2560
07/11/2560
ปฏิบัติครบ
นางสาว มนัสนันท์  ศรีสังข์งาม
03/11/2560
07/11/2560
ปฏิบัติครบ
นาย สุรวัฒน์ หิรัณย์สิริกุล
21/10/2560
27/10/2560
ปฏิบัติครบ
พระมหา สมควร (สุวณฺโณ)
06/10/2560
10/10/2560
ปฏิบัติครบ
พระมหา สมเดช (สุมโน)
06/10/2560
10/10/2560
ปฏิบัติครบ
พระ หมี (ถีรจิตฺโต)
06/08/2560
06/08/2561
ปฏิบัติครบ
พระ สิทธิชนม์ (สิทฺธิปญฺฺญาธิวํโส)
10/09/2560
10/09/2561
ปฏิบัติครบ
แม่ชี ชิวริยะ  รัตรสาร
10/09/2560
10/09/2561
ปฏิบัติครบ
พระ นุชิต (นาคเสโน)
27/07/2560
27/07/2561
ปฏิบัติครบ
นางสาว สุวิมล สังวรณ์
18/09/2560
30/11/2561
ปฏิบัติครบ
นาย ไชยพจน์ นาราษฎร์
18/09/2560
30/09/2561
ปฏิบัติครบ
นาย  คณ้ฐชัย ธนทวิพันธุ์กุล
30/08/2560
01/01/2561
ปฏิบัติครบ
นาย ณาศิส ชินวงศ์
28/04/2560
30/04/2560
ปฏิบัติครบ
นางสาว รังษิยา อุ่นใจ
10/02/2560
13/02/2560
ปฏิบัติครบ
นาง วรรธิดา (-)
07/02/2560
13/02/2560
ปฏิบัติครบ
นาง วาตนิตา เสมประวัติ
07/02/2560
13/02/2560
ปฏิบัติครบ
นางสาว สุวรรณี (-)
23/01/2560
23/05/2560
ปฏิบัติครบ
พระมหา ดนัย (อุปวฑฺฒโน)
05/01/2560
05/12/2560
ปฏิบัติครบ
ทั้งหมด 45 รายการ 1 / 1
 
ระยะเวลาตามหลักสูตร
 
  1 วัน
  3 วัน
  5 วัน
  7 วัน
  10 วัน
  มากกว่า 10 วัน ระบุ วัน
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู