นิสิตปฏิบัติธรรม
 
คำค้น ประเภท
 หน่วยงาน  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด สถานะ
นาง บุศรา เกิดวิชัย  พฤกษมาศ
27/01/2561
28/01/2561
ลงทะเบียน
พล.ต.ท.หญิง นัยนา เกิดวิชัย
28/01/2561
28/01/2561
ลงทะเบียน
พระมหา สมควร (สุวณฺโณ)
01/12/2560
07/12/2560
กำลังปฏิบัติ
นาย อดิเรก สีสายัณห์
10/11/2560
12/11/2560
กำลังปฏิบัติ
นาย สันติ หาญอาษา
10/11/2560
12/11/2560
กำลังปฏิบัติ
นาย อร่าม บุญประเสริฐ
10/11/2560
12/11/2560
กำลังปฏิบัติ
นางสาว ขนิษฐา จุ้ยซื่อ
08/11/2560
12/11/2560
กำลังปฏิบัติ
นาย ดนัย อ่อนคำ
08/11/2560
12/11/2560
กำลังปฏิบัติ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีรัตน์ สิงห์นิกร
08/11/2560
12/11/2560
ปฏิบัติครบ
นาย อดิเรก (มหาวิริโย)
03/11/2560
07/11/2560
ปฏิบัติครบ
นางสาว มนัสนันท์  ศรีสังข์งาม
03/11/2560
07/11/2560
ปฏิบัติครบ
นาย สุรวัฒน์ หิรัณย์สิริกุล
21/10/2560
27/10/2560
ปฏิบัติครบ
พระมหา สมควร (สุวณฺโณ)
06/10/2560
10/10/2560
ปฏิบัติครบ
พระมหา สมเดช (สุมโน)
06/10/2560
10/10/2560
ปฏิบัติครบ
พระ หมี (ถีรจิตฺโต)
06/08/2560
06/08/2561
ปฏิบัติครบ
พระ สิทธิชนม์ (สิทฺธิปญฺฺญาธิวํโส)
10/09/2560
10/09/2561
ปฏิบัติครบ
แม่ชี ชิวริยะ  รัตรสาร
10/09/2560
10/09/2561
ปฏิบัติครบ
พระ นุชิต (นาคเสโน)
27/07/2560
27/07/2561
ปฏิบัติครบ
นางสาว สุวิมล สังวรณ์
18/09/2560
30/11/2561
ปฏิบัติครบ
นาย ไชยพจน์ นาราษฎร์
18/09/2560
30/09/2561
ปฏิบัติครบ
นาย  คณ้ฐชัย ธนทวิพันธุ์กุล
30/08/2560
01/01/2561
ปฏิบัติครบ
นาย ณาศิส ชินวงศ์
28/04/2560
30/04/2560
ปฏิบัติครบ
นางสาว รังษิยา อุ่นใจ
10/02/2560
13/02/2560
ปฏิบัติครบ
นาง วรรธิดา (-)
07/02/2560
13/02/2560
ปฏิบัติครบ
นาง วาตนิตา เสมประวัติ
07/02/2560
13/02/2560
ปฏิบัติครบ
นางสาว สุวรรณี (-)
23/01/2560
23/05/2560
ปฏิบัติครบ
พระมหา ดนัย (อุปวฑฺฒโน)
05/01/2560
05/12/2560
ปฏิบัติครบ
ทั้งหมด 27 รายการ 1 / 1
 
ระยะเวลาตามหลักสูตร
 
  1 วัน
  3 วัน
  5 วัน
  7 วัน
  10 วัน
  มากกว่า 10 วัน ระบุ วัน
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ