สรุปผลการดำเนินงาน
     
 
สถิติการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน
ปี พ.ศ.
จำนวนหน่วยงาน
2561
11
2562
28
2563
6
หน่วยงานที่มาปฏิบัติธรรมทั้งหมด 45
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม
ปี พ.ศ.
ประชาชน
นิสิต
ภิกษุสามเณร
พระนิสิต
รวม
2557
43
0
0
0
43
2558
1,007
278
4
32
1,321
2559
1,370
65
0
19
1,454
2560
1,113
18
5
11
1,147
2561
1,690
7
11
3
1,711
2562
1,631
50
8
6
1,695
2563
836
19
1
21
877
ผู้เข้าปฏิบัติธรรมทั้งหมด 8,248
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563
สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ประชาชน
นิสิต
ภิกษุสามเณร
พระนิสิต
รวม
2557
6
0
0
0
6
2558
766
170
3
27
966
2559
1,352
165
1
20
1,538
2560
1,099
9
0
12
1,120
2561
1,474
13
16
3
1,506
2562
1,591
16
6
3
1,616
2563
1,267
56
2
27
1,352
ผู้เข้าปฏิบัติธรรมทั้งหมด 8,104
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563
ข้อมูลผลการดำเนินงาน
เดือน ปี
 
     
ระยะเวลาตามหลักสูตร
 
  1 วัน
  3 วัน
  5 วัน
  7 วัน
  10 วัน
  มากกว่า 10 วัน ระบุ วัน
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana@mcu.ac.th
© 2021 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)