สรุปผลการดำเนินงาน
     
 
สถิติการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน
ปี พ.ศ.
จำนวนหน่วยงาน
กราฟ
2558
8
2559
8
2560
8
หน่วยงานที่มาปฏิบัติธรรมทั้งหมด 24
ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สถิติการปฏิบัติธรรมบุคคล
ปี พ.ศ.
ประชาชน
นิสิต
ภิกษุสามเณร
พระนิสิต
รวม
กราฟ
2556
241
0
5
0
246
2557
452
0
2
0
454
2558
1,119
299
4
34
1456
2559
1,432
70
0
20
1522
2560
1,208
0
7
4
1219
ผู้สมัครปฏิบัติธรรมทั้งหมด 4,897
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ข้อมูลผลการดำเนินงาน
เดือน ปี
 
     
ระยะเวลาตามหลักสูตร
 
  1 วัน
  3 วัน
  5 วัน
  7 วัน
  10 วัน
  มากกว่า 10 วัน ระบุ วัน