ธรรมะวันนี้

การศึกษา 6

โน เจ อสฺส สกา พุทฺธิ วินโย วา สุสิกฺขิโต 
วเน อนฺธมหีโสว จเรยฺย พหุโก ชโน ฯ
ยสฺมา จ ปนิเธกจฺเจ อาเจรมฺหิ สุสิกฺขิตา 
ตสฺมา วินีตวินยา ธีรา จรนฺติ สุสมาหิตาติ ฯ

หากว่าความรู้ของตน หรือวินัยที่ศึกษาดีแล้วจะไม่พึงมีไซร้ ชนเป็นอันมากจะพึงเที่ยวไปเหมือนกระบือบอดเที่ยวสะเปะสะปะไปในป่าฉะนั้น
ก็แต่เพราะเหตุที่ชนบางกลุ่มในโลกนี้เป็นผู้ศึกษาดีแล้วในสำนักของอาจารย์ ฉะนั้นพวกเขาจึงเป็นผู้มีวินัยอันอาจารย์แนะนำแล้ว เป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นดีแล้ว เที่ยวไป. 
ความรู้และความประพฤติ ทั้งสองประการนี้เป็นเครื่องชำระกาย วาจา ใจ ให้หมดจด 
ความรู้และความประพฤติที่ไม่ดี ย่อมจะนำผู้ประพฤติไปสู่ที่ไม่ดี ไม่ถูกที่ถูกทางจนถึงความพิพาศไปในที่สุด เหมือนกระบือตาบอดเที่ยวสะเปะสะปะ ไปในป่าไม่รู้ที่ลุ่มที่ดอน ใกล้หน้าผาใกล้เหว ในที่สุดแล้วมันก็จะถึงความพินาศไป ส่วนความรู้ดี และความประพฤติที่ดี ย่อมจะเป็นเครื่อง ชำระกาย วาจา ใจ ได้
การอาบน้ำสีฟันชำระกาย วาจา ชำระได้แต่เพียงภายนอก การรักษาศีล ในเบื้องต้นคือ ศีล๕ อันเป็นคุณธรรมของมนุษย์ ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ไม่บกพร่อง เป็นการชำระกาย วาจาที่เป็นภายใน 
การประดับตกแต่งร่างกายด้วย เสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับ ก็ประดับได้เพียงภายนอก
แต่ศีลนี้คือเครื่องประดับกาย วาจา ที่เป็นภายในของมนุษย์  มนุษย์จะงดงามได้อย่างแท้จริงก็ด้วยศีล อันกาย วาจา ที่ชำระได้หมดจดแล้ว
ก็ย่อมจะเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ในการชำระใจให้บริสุทธิ์ ให้หมดจดได้
#รักษาศีลคือสำรวมกายวาจาให้เป็นสุจริตอันเป็นบ่อเกิดแห่งความเย็นกายสบายใจ

พระธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานอำนวยการกองทุนวัดช่วยวัด ของ มหาเถรสมาคม รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ

แสดง ณ พระอุโบสถ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐                                  ข้อมูล:: f@พระมหา สยมภู

Admin:: Ammarit


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (4 kb)
   
เขียนเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561| อ่าน 549
เขียนโดย sarinrattana
 
 
  อ่านธรรมะวันนี้อื่นๆ 10 อันดับล่าสุด
 
การศึกษา 6
โน เจ อสฺส สกา พุทฺธิ วินโย วา สุสิกฺขิโต วเน อนฺธมหึโสว จเรยฺย พหุโก ชโน ถ้าไม่มีพุทธิปัญญา แลมิได้ศึกษาระเบียบวินัยคนทั้งหลายก็จะดำเนินชีวิต เหมือนดังกระบือบอดในกลางป่า[๐๔.๐๖] (๒๗/๑๐๔๘)
06/11/2561
เปิดอ่าน 549
 
โอวาทหลวงพ่อชา1
ฟังธรรมศึกษาธรรม ... ในคัมภีร์ แล้วไม่นำมา “ปฏิบัติ” ก็เหมือนกับถือผลไม้ไว้เท่านั้้น ยังไม่ได้กิน ยังไม่ได้ลิ้มรส ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ...โอวาทธรรมของ หลวงพ่อชา สุภัทโท
23/06/2561
เปิดอ่าน 436
 
คำสอนท่านพ่อลี3
นักปราชญ์บัณฑิตนั้น ท่านเห็นว่าการอยู่การตาย ไม่สำคัญเท่ากับการทำประโยชน์ ถ้าการอยู่ของท่านมีประโยชน์ ต่อตนเองและผู้อื่นแล้ว ย่อมควรค่าต่อการเป็นมนุษย์...คำสอนท่านพ่อลี วัดอโศการาม
19/06/2561
เปิดอ่าน 393
 
คำสอนท่านพ่อลี2
ความเหนื่อยล้า...เป็นอุปสรรคสำหรับคนเดินทางไกล ...แต่การเดินทางไกลหรือหลงทาง ย่อมดีกว่าเดินทางผิดหรือมีจิตตั้งไว้ผิด คำสอนท่านพ่อลี วัดอโศการาม
16/06/2561
เปิดอ่าน 307
 
คำสอนท่านพ่อลี1
"โลก" เขาเอาสุขทางกายเป็นใหญ่ จิตใจจะทุกข์อย่างไร ก็ช่างมัน แต่ "ธรรม" เอาสุขทางใจเป็นใหญ่ เพราะถือว่าใจเป็นส่วนสำคัญยิ่ง คำสอนท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
16/06/2561
เปิดอ่าน 404
 
การศึกษา5
ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์ คนประเสริฐ คือคนที่ฝึกแล้ว[๐๔.๐๕] (๒๕/๓๓)
30/04/2561
เปิดอ่าน 402
 
การศึกษา4
วรมสฺสตรา ทนฺตา อาชานียา จ สินฺธวา กุญฺชรา จ มหานาคา อตฺตทนฺโต ตโต วรํ อัสดร อาชาไนย สินธพ กุญชร และช้างหลวง ฝึกแล้วล้วนดีเลิศ แต่คนที่ฝึกตนแล้ว ประเสริฐยิ่งกว่านั้น[๐๔.๐๔] (๒๕/๓๓)
13/03/2561
เปิดอ่าน 416
 
การศึกษา3
อวิชฺชา นิปตตํ วรา บรรดาสิ่งที่โรยราร่วงหาย อวิชชาหมดไปได้เป็นดีที่สุด[๐๔.๐๓] (๑๕/๒๐๖)
10/01/2561
เปิดอ่าน 525
 
การศึกษา2
วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฏฺฐา บรรดาสิ่งที่งอกงามขึ้นมา วิชชาประเสริฐสุด[๐๔.๐๒] (๑๕/๒๐๖)
06/01/2561
เปิดอ่าน 521
 
การศึกษา1
อวิชฺชา ปรมํ มลํ ความไม่รู้ เป็นมลทินที่สุดร้าย[๐๔.๐๑] (๒๓/๑๐๕)
31/12/2560
เปิดอ่าน 552
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู