ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูใบฎีกาชัยพล  จรูญทวีทรัพย์
ฉายา : โสภโณ
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
ซอย: ท่าพระจันทร์
ถนน: มหาราช
ตำบล/แขวง: พระบรมมหาราชวัง
อำเภอ/เขต: พระนคร
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10200
อีเมล์:
โทรศัพท์: 081-4024768
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 มกราคม 2560