ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดสมภาร   
ฉายา : สมภาโร
ตำแหน่ง: พระวิปัสสนาจารย์
ที่อยู่:
ซอย:
ถนน: มหาราช
ตำบล/แขวง: พระบรมมหาราชวัง
อำเภอ/เขต: พระนคร
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10200
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 มกราคม 2560