ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระคมสัน  
ฉายา : ธมฺมาวุโธ
ตำแหน่ง: -
ที่อยู่: สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ
ซอย: -
ถนน: -
ตำบล/แขวง: ตำบลแม่ปะ
อำเภอ/เขต: อำเภอเถิน
จังหวัด: ลำปาง
ไปรษณีย์: 52160
อีเมล์: -
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560