รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2221  คุณศิริวรรณ ตรีศิริเนตร  8 พฤษภาคม 2561    500
 2222  คุณจรินทร์ทร โบสิทธิพิเชฎฐ์  8 พฤษภาคม 2561    500
 2223  นายเสถียร ,นางพเยาว์ ,นายกิตติพงษ์ และน.ส.จุฑามาศ ภู่สวรรค์  8 พฤษภาคม 2561    200
 2224  น.ส.ณิชรัตน์ ศิรประภาศิริ และครอบครัว  22 เมษายน 2561    500
 2225  นางวรรณงาม เนตรสมสว่าง  22 เมษายน 2561    200
 2226  ไม่ประสงค์ออกนาม  22 เมษายน 2561    30
 2227  นายภัทรพล รัตนากร  22 เมษายน 2561    150
 2228  คุณวราภรณ์ ต้นทอง  22 เมษายน 2561    300
 2229  น.ส.รติรัตน์ เนตรสมสว่าง และครอบครัว  22 เมษายน 2561    500
 2230  น.ส.ชลธิชา ทั่งทอง  22 เมษายน 2561    100
 2231  คุณจุฑามาศ มูลอ้อม  22 เมษายน 2561    100
 2232  ไม่ประสงค์ออกนาม  22 เมษายน 2561    830
 2233  คุณกุมารี พัชนี  22 เมษายน 2561    200
 2234  นางนัฏพร แก่นจักร  22 เมษายน 2561    300
 2235  คุณนิตยา ทาวอแวง  22 เมษายน 2561    100
 2236  คุณยม อินทนาคม  22 เมษายน 2561    200
 2237  นายครรชิต จับเทียน  22 เมษายน 2561    200
 2238  คุณศจี เฮงตระกูลสิน  22 เมษายน 2561    500
 2239  นายพงษ์พันธ์ โตสกุลไกร  22 เมษายน 2561    300
 2240  น.ส.อารยา เนตรสมสว่าง  22 เมษายน 2561    200
 2241  คุณฐิตารีย์ เจริญสุข  22 เมษายน 2561    600
 2242  นางไต่หลุย แซ่ฉั่น และครอบครัว  22 เมษายน 2561    100
 2243  คุณสำเริง และคุณวิไลลักษณ์ เรืองสม  22 เมษายน 2561    200
 2244  คุณนิตยา ทาวอแวง  22 เมษายน 2561    100
 2245  นางกัลยารัตน์ สุขโข  22 เมษายน 2561    100
 2246  น.ส.บุษบง เมืองฟ้า  22 เมษายน 2561    300
 2247  นางอรกัญญา และน.ส.ศศิญ์ภัคณ์ เอื้อศรี  22 เมษายน 2561    300
 2248  นางสุปราณี สวัสดีผล  21 เมษายน 2561    900
 2249  คุณณัฐธนัน ดุรงค์วิน  21 เมษายน 2561    500
 2250  นางดวงใจ ฮวดใหม่ และครอบครัว  21 เมษายน 2561    300
         
ทั้งหมด 3,380 รายการ 75 / 113
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู