รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2161  นางดวงใจ ฮวดใหม่ และครอบครัว  25 พฤษภาคม 2561    300
 2162  นายนพดล ชูชาติไทย  25 พฤษภาคม 2561    400
 2163  น.ส.สุปรียา ศรีจริต  25 พฤษภาคม 2561    300
 2164  นางวนิดา ว่องเจริญ  25 พฤษภาคม 2561    300
 2165  นางวรรณภา สุธาธารตระกูล  25 พฤษภาคม 2561    300
 2166  นายสมบูรณ์ คงสม  25 พฤษภาคม 2561    300
 2167  คุณทิวาพร เกตุมณี  25 พฤษภาคม 2561    200
 2168  คุณพิชยา บุญสม  25 พฤษภาคม 2561    200
 2169  คุณจิตตรา เอี่ยมสะอาด  25 พฤษภาคม 2561    200
 2170  อาม่า,เตี่ย,แม่,เนย,แนน  25 พฤษภาคม 2561    200
 2171  คุณวรรณเพ็ญ ปัญญาหอม  25 พฤษภาคม 2561    200
 2172  คุณวัฒนา ใจใส  25 พฤษภาคม 2561    200
 2173  น.ส.ประภาพร คุ้มรักษา  25 พฤษภาคม 2561    100
 2174  น.ส.พัชนี มงคลพงศ์สิริ  25 พฤษภาคม 2561    100
 2175  คุณฐิตพัฒน์ คุณธัญญ์นสิน เลิศพงศ์ชยุต  25 พฤษภาคม 2561    100
 2176  น.ส.ชนิชา กิตติวรภักดิ์  25 พฤษภาคม 2561    100
 2177  นายภัชทพล ตั้งเจริญสุข  25 พฤษภาคม 2561    100
 2178  น.ส.เสนาะ นิยมวานิช  25 พฤษภาคม 2561    100
 2179  น.ส.นริศรา ลันสุชีพ  25 พฤษภาคม 2561    100
 2180  น.ส.สุพัตรา บุญเกษมและครอบครัว  25 พฤษภาคม 2561    100
 2181  น.ส.สุรีย์ณิษา คุโณดมจารุนพ  25 พฤษภาคม 2561    100
 2182  นายปราโมทย์ มะจุเงิน  25 พฤษภาคม 2561    140
 2183  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ  25 พฤษภาคม 2561    6,000
 2184  น.ส.ศิรินทร์รัตน์ รติภัสสรกุล  25 พฤษภาคม 2561    2,000
 2185  นางดวงรัตน์ ,ด.ช.อรรถพร ,ด.ญ อรยา อรรถพรมงคล  25 พฤษภาคม 2561    300
 2186  นางดวงรัตน์ ,ด.ช.อรรถพร ,ด.ญ อรยา อรรถพรมงคล  8 พฤษภาคม 2561    300
 2187  ไม่ประสงค์ออกนาม  8 พฤษภาคม 2561    690
 2188  คุณเพ็ญยุพา บุญเรือง  8 พฤษภาคม 2561    500
 2189  นายรณชัย นิจธรรมสกุล  8 พฤษภาคม 2561    100
 2190  คุณแสงเดือน เอี่ยมไธสง และครอบครัว  8 พฤษภาคม 2561    100
         
ทั้งหมด 3,379 รายการ 73 / 113
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู