รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2161  คุณพิชยา บุญสม  12 ตุลาคม 2560    200
 2162  คุณทองหยอด เที่ยงคืน  12 ตุลาคม 2560    200
 2163  คุณสุภาพร แซ่ลี้  12 ตุลาคม 2560    200
 2164  นางสาวนันทนา รัตนวร  12 ตุลาคม 2560    100
 2165  นางสมปอง สมใจ  12 ตุลาคม 2560    300
 2166  คุณสุจิต แก้วประเสริฐ  12 ตุลาคม 2560    200
 2167  นางระเบียบ พันธุ์ลุ้น  12 ตุลาคม 2560    300
 2168  นางสาวสุปรียา ศรีจริต  12 ตุลาคม 2560    500
 2169  นายสมบูรณ์ คงสม  12 ตุลาคม 2560    500
 2170  คุณวีนัสรา วิเศษรัตน์  12 ตุลาคม 2560    300
 2171  คุณฉวี สังเนตร  12 ตุลาคม 2560    1,000
 2172  นางสาวศจี เฮงตระกูลสิน  12 ตุลาคม 2560    500
 2173  คุณอรทัย ท้าวสัน  12 ตุลาคม 2560    1,000
 2174  คุณทิวานันท์ พสุธาดล  12 ตุลาคม 2560    500
 2175  นางสาวสุพันวดี โรติวัฒนนุกุล  12 ตุลาคม 2560    500
 2176  นายวิกิจ นางศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล  12 ตุลาคม 2560    10,000
 2177  นางอรศรี ทิพยบุญทอง  12 ตุลาคม 2560    10,000
 2178  นางรัชดา กุลนาค  12 ตุลาคม 2560    400
 2179  คุณสมโชค ส่งขาว  12 ตุลาคม 2560    300
 2180  คุณยม อินทนาคม  12 ตุลาคม 2560    500
 2181  นางอุษณีย์ แซ่แต้  12 ตุลาคม 2560    100
 2182  คุณนันท์นิธิ แก้วสวัสดิ์  12 ตุลาคม 2560    100
 2183  นางสาวสุภาวดี จิตตวิตติ  12 ตุลาคม 2560    200
 2184  นายธปภัค บูรณสิงห์  12 ตุลาคม 2560    200
 2185  คุณทองหยอด เที่ยงคืน  12 ตุลาคม 2560    100
 2186  นางพรทิพย์ กอบกำวนิชย์  12 ตุลาคม 2560    200
 2187  นายพิเชษฐ์ แจ่มใจ  12 ตุลาคม 2560    300
 2188  นางสาวกนกพัชร แท่นจินดารัตน์  12 ตุลาคม 2560    200
 2189  นางสาวศศวรรณ ช่วยบุญชู  12 ตุลาคม 2560    200
 2190  นางสาวภัทรวดี สุขสุวรรณ์  12 ตุลาคม 2560    100
         
ทั้งหมด 2,730 รายการ 73 / 91
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู