รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2161  นางสาวกุมารี พัชนี  10 มกราคม 2561    200
 2162  นางสาวอทิตยา วิชญานุภาพ  10 มกราคม 2561    100
 2163  นางรัชนี นครไทยภูมิ  10 มกราคม 2561    500
 2164  นางสาวศิรินทร์รัตน์ รติภัสสรกุล และนายอาทิตย์ นาวละออ  10 มกราคม 2561    2,000
 2165  คุณสมศรี เอี่ยมเตชะ  10 มกราคม 2561    300
 2166  นางสาวอรวรรณ ยี่สาร  10 มกราคม 2561    100
 2167  นางมณี สุดเลิศสิน  10 มกราคม 2561    200
 2168  พนิดา และศิริ เสียงสอน  10 มกราคม 2561    100
 2169  คุณชมนาถ พวงยาว  10 มกราคม 2561    50
 2170  นายสมบูรณ์ คงสม  10 มกราคม 2561    300
 2171  คุณพิชยา บุญสม  10 มกราคม 2561    200
 2172  นางสาวปานหนึ่ง อุดมสินกุล  10 มกราคม 2561    500
 2173  คุณศจี เฮงตระกูลสิน  10 มกราคม 2561    400
 2174  คุณสุภาพร แก้วนิมิตร  10 มกราคม 2561    100
 2175  คุณยม อินทนาคม  10 มกราคม 2561    200
 2176  ผ้าป่าสมทบทุนปีใหม่  6 มกราคม 2561    2,260
 2177  คุณรัตนา อัตภูมิสุวรรณ์  6 มกราคม 2561    700
 2178  ไม่ประสงค์ออกนาม  6 มกราคม 2561    865
 2179  ไม่ประสงค์ออกนาม  6 มกราคม 2561    2,428
 2180  นางสาวพรทิพ ก่อเกียรติผาติกุล  6 มกราคม 2561    100
 2181  คุณชัญญ์ชญา จงนิตยกาล  6 มกราคม 2561    200
 2182  คุณณัทขวัญ อดุลประวิตรชัย  6 มกราคม 2561    500
 2183  คุณปุณปวีร์ กิตติกุล  6 มกราคม 2561    200
 2184  นางสาวจัตตุลักษณ์ เทียมแก้ว  6 มกราคม 2561    700
 2185  นางสาวบุษบง เมืองฟัก  6 มกราคม 2561    100
 2186  คุณพงศ์พิเชษฐ อินมะตูม  6 มกราคม 2561    300
 2187  คุณสุภาวดี จิตตวิตติ  6 มกราคม 2561    100
 2188  นางกรภัทรา มีเสือ  6 มกราคม 2561    1,000
 2189  นายอภารทร์ มีเสือ  6 มกราคม 2561    180
 2190  นางสาวอัมพร ชัยพรตระกูลกิจ  6 มกราคม 2561    500
         
ทั้งหมด 2,996 รายการ 73 / 100
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู