รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2161  นางอุดม งามบุญปลอดและครอบครัว  6 เมษายน 2561    500
 2162  ไม่ประสงค์ออกนาม  6 เมษายน 2561    220
 2163  คุณศรีสุมาลย์ งามประเสริฐกิจ  6 เมษายน 2561    100
 2164  น.ส.สุขุมาล ตันศิริเสริญกุล  6 เมษายน 2561    100
 2165  นางสาวศิริวรรณ หัตถเสรีพงษ์  6 เมษายน 2561    100
 2166  คุณพนิดา, ศิริ, ศิรินภา, มีคณา เสียงสอน  6 เมษายน 2561    100
 2167  นางฐาภิยุ สุขศรี  6 เมษายน 2561    500
 2168  คุณสุภาวดี จิตตวิตติ  6 เมษายน 2561    1,000
 2169  คุณณัฐวดี วรเนตรสุดาพัทร  6 เมษายน 2561    200
 2170  นางปุญลักษณ์ ดุลยสุวรรณ์  6 เมษายน 2561    1,000
 2171  ด.ช.สุวรา ท้าวสิน  6 เมษายน 2561    20
 2172  นางสาวภรณี ชมะวิต  6 เมษายน 2561    500
 2173  นางเพ็ญนภา บัวแก้ว  6 เมษายน 2561    200
 2174  นายสมบูรณ์ คงสม  6 เมษายน 2561    300
 2175  โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ รุ่นที่ 1  3 เมษายน 2561    2,600
 2176  ไม่ประสงค์ออกนาม  28 มีนาคม 2561    500
 2177  น.ส.จิรกัญญา พงษ์มิตร  28 มีนาคม 2561    100
 2178  ไม่ประสงค์ออกนาม  28 มีนาคม 2561    400
 2179  นางวีรกานต์ และนายพุทธิวัฒน์ อวศิริพงษ์  28 มีนาคม 2561    500
 2180  น.ส.ศรีนวล ธรรมาวุฒิชัย  28 มีนาคม 2561    1,000
 2181  นายสุพจน์ ศรีทองคำ และน.ส.ตรัสสา ลาภสิทธิ์  28 มีนาคม 2561    200
 2182  ต้นผ้าป่าสมทบทุน  28 มีนาคม 2561    580
 2183  น.ส.พัชภรณ์ สุพรทวีสุข  28 มีนาคม 2561    500
 2184  น.ส.ชัชศรัณย์ พงศ์กรตระกูล  28 มีนาคม 2561    500
 2185  ไม่ประสงค์ออกนาม  28 มีนาคม 2561    640
 2186  คุณ รสสุคนธ์ ก้อนมณี  28 มีนาคม 2561    100
 2187  คุณ วัฒนา ใจใส  28 มีนาคม 2561    200
 2188  นางส่องใจ สุกปลั่ง  28 มีนาคม 2561    100
 2189  ด.ช.กิตติทัต และคุณ มงคล งามวิไลพันธ์  28 มีนาคม 2561    100
 2190  น.ส.มาละดี มาร์ติน  28 มีนาคม 2561    1,000
         
ทั้งหมด 3,237 รายการ 73 / 108
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู