รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2161  นายวรพัฒน์ พิพัฒน์วรชัย  24 มีนาคม 2561    100
 2162  คุณ ยม อินทนาคม  24 มีนาคม 2561    200
 2163  นางบรรจง ต้นทองคำ  24 มีนาคม 2561    500
 2164  นางวันดี ดีเจริญกุล  24 มีนาคม 2561    200
 2165  คุณ สุภาวดี จิตตวิตติ  24 มีนาคม 2561    300
 2166  ไม่ประสงค์ออกนาม  24 มีนาคม 2561    700
 2167  คุณ พิชยา บุญสม  24 มีนาคม 2561    300
 2168  น.ส.กนกพัชร แท่นจินดารัตน์  24 มีนาคม 2561    200
 2169  อุทิศแด่ คุณแม่เฮงล้วง แซ่เจี่ย  24 มีนาคม 2561    100
 2170  น.ส.พิชญา อโนทัยสินทวี  24 มีนาคม 2561    200
 2171  นางวันเพ็ญ ธรรมกูล  24 มีนาคม 2561    200
 2172  นาวาอากาศเอก ธีรภาพ พูนผล  24 มีนาคม 2561    1,000
 2173  นางสาวอรณิดา ธรรมกูล  24 มีนาคม 2561    200
 2174  นางทัศน์วรรณ งามวิไลพันธ์  24 มีนาคม 2561    100
 2175  นายนพดล ชูชาติไทย  24 มีนาคม 2561    400
 2176  คุณศจี เฮงตระกูลสิน  24 มีนาคม 2561    500
 2177  น.ส.นงค์นุช พนมสวย  24 มีนาคม 2561    500
 2178  นางพเยาว์ ภู่สวรรค์  24 มีนาคม 2561    200
 2179  น.ส.รัชนี, ยงค์, สุวรรณี แซ่อึ๊ง  24 มีนาคม 2561    200
 2180  นายสมบูรณ์ คงสม  24 มีนาคม 2561    300
 2181  ต้นผ้าป่าสมทบทุนวิปัสสนาธุระ  20 มีนาคม 2561    220
 2182  ไม่ประสงค์ออกนาม  3 มีนาคม 2561    729
 2183  นางมณี สุดเลิศสิน  3 มีนาคม 2561    300
 2184  น.ส.ปรีชญา คมพยัคฆ์  3 มีนาคม 2561    20
 2185  กาญจนา อินทฤาชัย  3 มีนาคม 2561    60
 2186  น.ส.ศรีสกุล เธียรประดิษฐ์  3 มีนาคม 2561    1,000
 2187  น.ส.พัณณภัทร์ ผลดี  3 มีนาคม 2561    200
 2188  คุณวัฒนา ใจใส  3 มีนาคม 2561    300
 2189  นางบัวลอย นนทะนำ  3 มีนาคม 2561    500
 2190  คุณกาญจนา อินทฤาชัย  3 มีนาคม 2561    60
         
ทั้งหมด 3,201 รายการ 73 / 107
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู