รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2161  คุณศิริพร วงศ์วิเศษกุล  1 มีนาคม 2561    3,000
 2162  ปฏิบัติธรรมมาฆะบูชา  1 มีนาคม 2561    2,650
 2163  นายอำนาจ นิลสงค์  26 กุมภาพันธ์ 2561    100
 2164  นางสาวดาวรรณ ดาจำปา  26 กุมภาพันธ์ 2561    100
 2165  นายสุธี คุ่มเคี่ยม  26 กุมภาพันธ์ 2561    100
 2166  นายชวลิต วงศ์ใหญ่  26 กุมภาพันธ์ 2561    100
 2167  นางสาวเขมมิกา ธรรมขันทา  26 กุมภาพันธ์ 2561    100
 2168  นางสาวขจิต ลี้สุวรรณ  26 กุมภาพันธ์ 2561    100
 2169  นายภัทรภูมิ กอสนาน  26 กุมภาพันธ์ 2561    100
 2170  พ.ต.ท.ปกรณ์กฤษณ์ ใหญ่โต  26 กุมภาพันธ์ 2561    100
 2171  นายสมศักดิ์ กระทู้  26 กุมภาพันธ์ 2561    100
 2172  นางเรณู สีนิล  26 กุมภาพันธ์ 2561    100
 2173  นางกิตติยา นัยพร  26 กุมภาพันธ์ 2561    100
 2174  นายจิตติยา สุกใส  26 กุมภาพันธ์ 2561    100
 2175  นางสาวนภัทร ช่วยศรี  26 กุมภาพันธ์ 2561    50
 2176  นายปรากฏ อาวรณ์  26 กุมภาพันธ์ 2561    100
 2177  คุณฉันทนา สุวรรณประกร  26 กุมภาพันธ์ 2561    10,000
 2178  คุณประภาพจน์ สุวรรณประกร  26 กุมภาพันธ์ 2561    1,000
 2179  นางรดา สมบัติศิริ  26 กุมภาพันธ์ 2561    500
 2180  นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)รุ่นที่ 9  26 กุมภาพันธ์ 2561    1,000
 2181  นางสาวสุภาวดี ยุธิษยานุวัฒน์  26 กุมภาพันธ์ 2561    1,000
 2182  นางสาวธนวรรณ พิริยะพงษ์  26 กุมภาพันธ์ 2561    200
 2183  คุณพิทักษ์ ลั่นขุนทด  26 กุมภาพันธ์ 2561    200
 2184  นางสาวปาณิภา ชาติวิมุติ  18 กุมภาพันธ์ 2561    100
 2185  นางสาวอภิชญา ลือชัย  18 กุมภาพันธ์ 2561    200
 2186  นางสาวยิ่งนรา ลันขุนทด  18 กุมภาพันธ์ 2561    200
 2187  คุณอรพิน ภิญโญภาวศุทธิ  18 กุมภาพันธ์ 2561    500
 2188  นางดุษณีย์ ปลั่งกลาง  18 กุมภาพันธ์ 2561    300
 2189  นางศิริพร มหาจินดามณีกุล  18 กุมภาพันธ์ 2561    200
 2190  ไม่ประสงค์ออกนาม  18 กุมภาพันธ์ 2561    300
         
ทั้งหมด 3,143 รายการ 73 / 105
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู