รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2161  นางสุมน สุขกลัด  4 กรกฎาคม 2560    200
 2162  นางสาวพรทิพย์ เขมปัญญานันท์  4 กรกฎาคม 2560    200
 2163  นางสาวอัฎนา รุ่งเรืองอุไร  4 กรกฎาคม 2560    1,000
 2164  นางศิริพร วงศ์วิเศษกุล  4 กรกฎาคม 2560    1,500
 2165  คุณรสสุคนธ์ พะลายานนท์  4 กรกฎาคม 2560    5,500
 2166  นายสุนทร วัฏฏานุรักษ์  4 กรกฎาคม 2560  กรุงเทพมหานคร  6,000
 2167  คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 42  9 มิถุนายน 2560  กรุงเทพมหานคร  23,700
 2168  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  4 มิถุนายน 2560    25,000
 2169  คุณพิชยา บุญสม  4 มิถุนายน 2560    300
 2170  สุฐิชา สีขาว  4 มิถุนายน 2560    1,000
 2171  คุณบังอร เฉลยปราชญ์  4 มิถุนายน 2560    300
 2172  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  4 มิถุนายน 2560    5,000
 2173  คุณพัทธนันท์ ผดุงเศรษฐกิจ  4 มิถุนายน 2560    1,000
 2174  นางสาวทิพกัลญา บุญเชียง  4 มิถุนายน 2560    200
 2175  นางสาววัฒนา ทานะพันธ์  4 มิถุนายน 2560    500
 2176  นายสุทิน โรจน์ประเสริฐ  4 มิถุนายน 2560    300
 2177  นายพนม เผือกหอม  4 มิถุนายน 2560    500
 2178  นางสาวปัทวรรณ อ่วมศรี  4 มิถุนายน 2560    200
 2179  นางปุญลักษณ์ ดุลยสุวรรณ์  4 มิถุนายน 2560    1,000
 2180  นายสุริชาติ สายทอง  4 มิถุนายน 2560    300
 2181  นายลิขิต โกมล  4 มิถุนายน 2560    200
 2182  นายจิรเมศร์ โชติชุติชัยศักดิ์  4 มิถุนายน 2560    300
 2183  คุณศิริเพ็ญ วิจารณกุล  4 มิถุนายน 2560    1,000
 2184  คุณประทีปแสง อิทธิวัฒนะ  4 มิถุนายน 2560    500
 2185  ณัฐฐิกา ใจดี  2 มิถุนายน 2560  นครปฐม  100
 2186  คุณ LIYI  12 พฤษภาคม 2560    20
 2187  WANLING ZHANG  12 พฤษภาคม 2560    100
 2188  นางเสงี่ยม รัตนภูมิ  12 พฤษภาคม 2560    200
 2189  นายธีรยุทธ จันทรสถาพร  12 พฤษภาคม 2560    200
 2190  นางวราภรณ์ ลิ้มประเสริฐ  12 พฤษภาคม 2560    100
         
ทั้งหมด 2,413 รายการ 73 / 81
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู