รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2131  นางฐาภิยุ สุขศรี  6 เมษายน 2561    500
 2132  คุณสุภาวดี จิตตวิตติ  6 เมษายน 2561    1,000
 2133  คุณณัฐวดี วรเนตรสุดาพัทร  6 เมษายน 2561    200
 2134  นางปุญลักษณ์ ดุลยสุวรรณ์  6 เมษายน 2561    1,000
 2135  ด.ช.สุวรา ท้าวสิน  6 เมษายน 2561    20
 2136  นางสาวภรณี ชมะวิต  6 เมษายน 2561    500
 2137  นางเพ็ญนภา บัวแก้ว  6 เมษายน 2561    200
 2138  นายสมบูรณ์ คงสม  6 เมษายน 2561    300
 2139  โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ รุ่นที่ 1  3 เมษายน 2561    2,600
 2140  ไม่ประสงค์ออกนาม  28 มีนาคม 2561    500
 2141  น.ส.จิรกัญญา พงษ์มิตร  28 มีนาคม 2561    100
 2142  ไม่ประสงค์ออกนาม  28 มีนาคม 2561    400
 2143  นางวีรกานต์ และนายพุทธิวัฒน์ อวศิริพงษ์  28 มีนาคม 2561    500
 2144  น.ส.ศรีนวล ธรรมาวุฒิชัย  28 มีนาคม 2561    1,000
 2145  นายสุพจน์ ศรีทองคำ และน.ส.ตรัสสา ลาภสิทธิ์  28 มีนาคม 2561    200
 2146  ต้นผ้าป่าสมทบทุน  28 มีนาคม 2561    580
 2147  น.ส.พัชภรณ์ สุพรทวีสุข  28 มีนาคม 2561    500
 2148  น.ส.ชัชศรัณย์ พงศ์กรตระกูล  28 มีนาคม 2561    500
 2149  ไม่ประสงค์ออกนาม  28 มีนาคม 2561    640
 2150  คุณ รสสุคนธ์ ก้อนมณี  28 มีนาคม 2561    100
 2151  คุณ วัฒนา ใจใส  28 มีนาคม 2561    200
 2152  นางส่องใจ สุกปลั่ง  28 มีนาคม 2561    100
 2153  ด.ช.กิตติทัต และคุณ มงคล งามวิไลพันธ์  28 มีนาคม 2561    100
 2154  น.ส.มาละดี มาร์ติน  28 มีนาคม 2561    1,000
 2155  น.ส.เบญจวรรณ ดงหิงส์  28 มีนาคม 2561    2,000
 2156  น.ส.ชริญา บุญผูก  28 มีนาคม 2561    500
 2157  น.ส.ฐิตารีย์ เจริญสุข  28 มีนาคม 2561    1,000
 2158  น.ส.บุษบง เมืองฟ้า  28 มีนาคม 2561    500
 2159  คุณ ฉวี สังเนตร  28 มีนาคม 2561    300
 2160  นายพนม เผือกหอม  24 มีนาคม 2561    500
         
ทั้งหมด 3,201 รายการ 72 / 107
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู