รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2131  นางปริตา วงศ์ชุตินาท  25 พฤษภาคม 2561    200
 2132  นายธงชัย รัตนลาโภ  25 พฤษภาคม 2561    300
 2133  นายพีระพล บัวหอม  25 พฤษภาคม 2561    150
 2134  น.ส.ศิริพร ประชุมวงศ์  25 พฤษภาคม 2561    100
 2135  รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว  25 พฤษภาคม 2561    500
 2136  นายแพทย์วิสุทธี เกตุแก้ว  25 พฤษภาคม 2561    500
 2137  นางสาวพัชนี มงคลพงศ์สิริ  25 พฤษภาคม 2561    500
 2138  คุณยม อินทนาคม  25 พฤษภาคม 2561    200
 2139  นางสาวปานหนึ่ง อุดมสินกุล  25 พฤษภาคม 2561    400
 2140  นางสาวนพรัตน์ ป้อมสุข  25 พฤษภาคม 2561    200
 2141  นางสาวจุฬาลักษณ์ คงสิน  25 พฤษภาคม 2561    200
 2142  คุณสุจิต แก้วประเสริฐ  25 พฤษภาคม 2561    200
 2143  นายเกียรติพิบูล- นางกิตติมา แสงสี  25 พฤษภาคม 2561    200
 2144  นางสาวธนภร โชตนาภากรณ์  25 พฤษภาคม 2561    200
 2145  คุณวันเพ็ญ บุญมาศ  25 พฤษภาคม 2561    100
 2146  นางสาวกนกกาญจน์ พรหมมา  25 พฤษภาคม 2561    200
 2147  นาวสาวรัตตินันท์ โรจน์จิระนิธิ  25 พฤษภาคม 2561    500
 2148  นางสาวมณฑา เด็ดแก้ว  25 พฤษภาคม 2561    300
 2149  นางสาวนภา จินาพันธุ์  25 พฤษภาคม 2561    100
 2150  นางสาวศิริเพ็ญ สุขสารัญ  25 พฤษภาคม 2561    300
 2151  นางสิริมา เสือโรจน์  25 พฤษภาคม 2561    500
 2152  คุณมณตรี อธิวรกุล  25 พฤษภาคม 2561    2,000
 2153  นางสาวบุษกร ศรีภา  25 พฤษภาคม 2561    100
 2154  ประทีปแสง อิทธิวัฒนะ  25 พฤษภาคม 2561    400
 2155  คุณทิพวรรณ วงศ์ใหญ่  25 พฤษภาคม 2561    200
 2156  สถาบันโรคทรวงอก  25 พฤษภาคม 2561    8,400
 2157  ไม่ประสงค์ออกนาม  25 พฤษภาคม 2561    473
 2158  น.ส.ธนัรญา สบายวรร  25 พฤษภาคม 2561    200
 2159  คุณพ่อวัชรินทร์ คุณแม่เพลินพิศ น.ส.วรรณอาภรณ์ กสานติกุล  25 พฤษภาคม 2561    1,000
 2160  นายชู นางนิรัตน์ นางสาวรัชนู ทั่วจบและครอบครัว  25 พฤษภาคม 2561    500
         
ทั้งหมด 3,380 รายการ 72 / 113
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)