รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2101  นายรังสิพัฒน์ ยงยุทธวิชัย และครอบครัว  25 พฤษภาคม 2561    100
 2102  นางกัญม์ฐญาณ์ ยงยุทธวิชัย และครอบครัว  25 พฤษภาคม 2561    100
 2103  พระราชสิทธิมุนี วิ.  25 พฤษภาคม 2561    1,000
 2104  ผ้าป่า(วันวิสาขบูชา)  25 พฤษภาคม 2561    2,480
 2105  น.ส.วิไลพร นามอาสา  25 พฤษภาคม 2561    400
 2106  ไม่ประสงค์ออกนาม  25 พฤษภาคม 2561    660
 2107  นางกัญม์ฐญาณ์ ยงยุทธวิชัย และครอบครัว  25 พฤษภาคม 2561    100
 2108  นายรังสิพัฒน์ ยงยุทธวิชัย  25 พฤษภาคม 2561    100
 2109  น.ส.อนุสรา อนันต์ และครอบครัว  25 พฤษภาคม 2561    300
 2110  ไม่ประสงค์ออกนาม  25 พฤษภาคม 2561    860
 2111  น.ส.วัลย์ธิดา ธัญญะภู  25 พฤษภาคม 2561    100
 2112  นายสุรชัย พันธ์สมุทร  25 พฤษภาคม 2561    500
 2113  คุณยุพา คงวน  25 พฤษภาคม 2561    200
 2114  างสาวนุชจรี สุขสุนทร  25 พฤษภาคม 2561    100
 2115  นางสาวอังสุรัตน์ ผู้บุญ  25 พฤษภาคม 2561    500
 2116  คุณศศวรรณ ช่วยบุญชู  25 พฤษภาคม 2561    200
 2117  น.ส.จุฑามาศ กิรติบุญศรี  25 พฤษภาคม 2561    500
 2118  ไม่ประสงค์ออกนาม  25 พฤษภาคม 2561    1,290
 2119  นางสาวรพีพร บัวหอม  25 พฤษภาคม 2561    200
 2120  นางนัฏพร แก่นจักร  25 พฤษภาคม 2561    300
 2121  นายฐิติพัฒน์ ไผ่เทียนชัย  25 พฤษภาคม 2561    200
 2122  คุณโสภณ จันทร์เพ็ชร์  25 พฤษภาคม 2561    400
 2123  นางสาวจุฬาลักษณ์ คงสิน  25 พฤษภาคม 2561    500
 2124  คุณชนานาถ ทรงสุรเวทย์  25 พฤษภาคม 2561    100
 2125  นางสาวพิมพ์ปวีณ์ กิจกาญจนกุล  25 พฤษภาคม 2561    400
 2126  นางปุญลักษณ์ ดุลยสุวรรณ์  25 พฤษภาคม 2561    300
 2127  นางนลินรัตน์ จั่นทรัพย์  25 พฤษภาคม 2561    200
 2128  นางสาวนันท์นิชา ศรีบาง  25 พฤษภาคม 2561    100
 2129  นางรักษณา นาคะปักษิณ  25 พฤษภาคม 2561    500
 2130  คุณสุวลีย์ สุนทร  25 พฤษภาคม 2561    200
         
ทั้งหมด 3,380 รายการ 71 / 113
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู