รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2071  นางสาวพรทิพย์ เขมปัญญานันท์  4 กรกฎาคม 2560    200
 2072  นางสาวอัฎนา รุ่งเรืองอุไร  4 กรกฎาคม 2560    1,000
 2073  นางศิริพร วงศ์วิเศษกุล  4 กรกฎาคม 2560    1,500
 2074  คุณรสสุคนธ์ พะลายานนท์  4 กรกฎาคม 2560    5,500
 2075  นายสุนทร วัฏฏานุรักษ์  4 กรกฎาคม 2560  กรุงเทพมหานคร  6,000
 2076  คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 42  9 มิถุนายน 2560  กรุงเทพมหานคร  23,700
 2077  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  4 มิถุนายน 2560    25,000
 2078  คุณพิชยา บุญสม  4 มิถุนายน 2560    300
 2079  สุฐิชา สีขาว  4 มิถุนายน 2560    1,000
 2080  คุณบังอร เฉลยปราชญ์  4 มิถุนายน 2560    300
 2081  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  4 มิถุนายน 2560    5,000
 2082  คุณพัทธนันท์ ผดุงเศรษฐกิจ  4 มิถุนายน 2560    1,000
 2083  นางสาวทิพกัลญา บุญเชียง  4 มิถุนายน 2560    200
 2084  นางสาววัฒนา ทานะพันธ์  4 มิถุนายน 2560    500
 2085  นายสุทิน โรจน์ประเสริฐ  4 มิถุนายน 2560    300
 2086  นายพนม เผือกหอม  4 มิถุนายน 2560    500
 2087  นางสาวปัทวรรณ อ่วมศรี  4 มิถุนายน 2560    200
 2088  นางปุญลักษณ์ ดุลยสุวรรณ์  4 มิถุนายน 2560    1,000
 2089  นายสุริชาติ สายทอง  4 มิถุนายน 2560    300
 2090  นายลิขิต โกมล  4 มิถุนายน 2560    200
 2091  นายจิรเมศร์ โชติชุติชัยศักดิ์  4 มิถุนายน 2560    300
 2092  คุณศิริเพ็ญ วิจารณกุล  4 มิถุนายน 2560    1,000
 2093  คุณประทีปแสง อิทธิวัฒนะ  4 มิถุนายน 2560    500
 2094  ณัฐฐิกา ใจดี  2 มิถุนายน 2560  นครปฐม  100
 2095  คุณ LIYI  12 พฤษภาคม 2560    20
 2096  WANLING ZHANG  12 พฤษภาคม 2560    100
 2097  นางเสงี่ยม รัตนภูมิ  12 พฤษภาคม 2560    200
 2098  นายธีรยุทธ จันทรสถาพร  12 พฤษภาคม 2560    200
 2099  นางวราภรณ์ ลิ้มประเสริฐ  12 พฤษภาคม 2560    100
 2100  นางณัฐวรา น.ส.สริยา เทียนสุวรรณ  12 พฤษภาคม 2560    300
         
ทั้งหมด 2,322 รายการ 70 / 78
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู