รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2071  นางสุจิต แก้วประเสร็ฐ  12 ตุลาคม 2560    200
 2072  คุณทัศน์วรรณ งามวิไลพันธ์  12 ตุลาคม 2560    100
 2073  นายมนต์รักษ์ นิลกลัด  12 ตุลาคม 2560    1,000
 2074  นางสาวอภิชญา ลือชัย  12 ตุลาคม 2560    300
 2075  นางนัฏพร แก่นจักร  12 ตุลาคม 2560    500
 2076  นางฐานันตร์ ลัดดากลม  12 ตุลาคม 2560    1,000
 2077  นางสาวนันทกา วัตรศรีวานิช  12 ตุลาคม 2560    2,000
 2078  คุณจิราภรณ์ ศารทูลทัต  12 ตุลาคม 2560    1,000
 2079  บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ 1981 จำกัด  12 ตุลาคม 2560    5,000
 2080  คุณยม อินทนาคม  12 ตุลาคม 2560    400
 2081  คุณศศิโศภา สวนยิ้ม  12 ตุลาคม 2560    400
 2082  บริษัท พงษ์รุ่งโรจน์ เทคโนโลยี่ จำกัด  12 ตุลาคม 2560    500
 2083  นางสาววีนัสรา วิเศษรัตน์  12 ตุลาคม 2560    100
 2084  นางสาวอัฏนา รุ่งเรืองอุไร  12 ตุลาคม 2560    1,500
 2085  นางสาวจีรภรณ์ อัครพุฒิพันธ์  12 ตุลาคม 2560    2,000
 2086  คุณอังสนา พรรณนิยม  12 ตุลาคม 2560    1,000
 2087  นางวัฒนา สุขกฤต  12 ตุลาคม 2560    360
 2088  ไม่ประสงค์ออกนาม  12 ตุลาคม 2560    67
 2089  น้องแป้ง ไชยขาว  12 ตุลาคม 2560    50
 2090  นายชยุต ชัยรงศรี  12 ตุลาคม 2560    100
 2091  คุณลักขณา พวงงาม  12 ตุลาคม 2560    100
 2092  คุณสมโชค ส่งขาว  12 ตุลาคม 2560    300
 2093  คุณพิชยา บุญสม  12 ตุลาคม 2560    200
 2094  คุณทองหยอด เที่ยงคืน  12 ตุลาคม 2560    200
 2095  คุณสุภาพร แซ่ลี้  12 ตุลาคม 2560    200
 2096  นางสาวนันทนา รัตนวร  12 ตุลาคม 2560    100
 2097  นางสมปอง สมใจ  12 ตุลาคม 2560    300
 2098  คุณสุจิต แก้วประเสริฐ  12 ตุลาคม 2560    200
 2099  นางระเบียบ พันธุ์ลุ้น  12 ตุลาคม 2560    300
 2100  นางสาวสุปรียา ศรีจริต  12 ตุลาคม 2560    500
         
ทั้งหมด 2,662 รายการ 70 / 89
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู