รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2071  นางกรุณา แย้มจิตร  6 ตุลาคม 2557  สระบุรี  
 2072  นายทองเจือ เจี่ยไพบูลย์  6 ตุลาคม 2557  พระนครศรีอยุธยา  
 2073  นางบรรจง ต้นทองคำ  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2074  นางสวลักษณ์ สังข์สวัสดิ์  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 2075  นายบรรลือ สวันตรัจฉ์  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2076  นางจริยา ศรีประเสริฐ  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 2077  คุณสุชาติ เตชาธาราทิพย์  6 ตุลาคม 2557  สมุทรปราการ  
 2078  คุณสุพล เจวรัมย์  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2079  คุณดวงรัตน์ อรรถพรมงคล  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2080  น.ท.สุเทพ ปราบริปู  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2081  คุณรัชนีวรรณ รวิรัช  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2082  คุณบังอร ทูลศิริ  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2083  นางสาวอริสรา เมืองคุ้ม  6 ตุลาคม 2557  สมุทรปราการ  
 2084  คุณกัญชญาษร จุฑาพานิช  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2085  คุณมัลลิกา ทนงค์  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2086  คุณไพศาล นาคพิพัฒน์กุล  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 2087  นางสาวชิดชนิกา เนียมประเสริฐ  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 2088  คุณรชาภา เชื้อภักดี  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2089  นางบำเพ็ญ กระดิ่งสาย  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2090  นางสาวอัญชลี ปัญญาเอกผาติ  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2091  นางโสทรินทร์ โชคคติวัฒน์  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2092  นางสาววงพักตร์ เตชะวนาพร  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2093  นางสาววรนาถ เตชะวนาพร  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2094  นางสาวพัชรนันท์ เผือกพันธุ์มุข  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 2095  คุณศจี เฮงตระกูลสิน  6 ตุลาคม 2557  สมุทรสาคร  
 2096  คุณยุพา คงวน  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2097  นางสาวสมใจ พงศ์แพรวพรรณ  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2098  นางกัญญา เข็มปัญญา  6 ตุลาคม 2557  พระนครศรีอยุธยา  
 2099  นางพรรณพิไล บุญสม  6 ตุลาคม 2557  กระบี่  
 2100  คุณบังอร เฉลยปราชญ์  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
         
ทั้งหมด 2,138 รายการ 70 / 72
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู