รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana@mcu.ac.th
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 31  นายภัทรเวช ธาราเวชรักษ์  30 สิงหาคม 2563    200
 32  นางรองรัตน์ แก้วนาคูณ  30 สิงหาคม 2563    500
 33  นาวาอากาศเอกธีรภาพ พูนผล  30 สิงหาคม 2563    1,000
 34  นางอัมพร จรัญวรพรรณ  30 สิงหาคม 2563    500
 35  นางสาวสุภัทรา ภัทรวณิชกุล  30 สิงหาคม 2563    500
 36  นายพันกรณ์ ชีวะวุฒิวัฒนวิทย์  30 สิงหาคม 2563    500
 37  นายภักดี เมฆจำเริญ  30 สิงหาคม 2563    500
 38  นางสาวอัญชิสา บุญเรือง  16 สิงหาคม 2563    1,000
 39  นางสาวอารยา เกรียงเชิดศักดิ์  16 สิงหาคม 2563    500
 40  นางบัวลอย นนทะนำ  16 สิงหาคม 2563    1,000
 41  นางสาวมานสา สิริวันต์  16 สิงหาคม 2563    500
 42  บริษัทก่อไผ่ คอนสตรัคชั่นจำกัด (สำนักงานใหญ่)  16 สิงหาคม 2563    500
 43  นางสาวภารดี สิริวันต์  16 สิงหาคม 2563    1,000
 44  นางสาวนพวรรณ พากเพียร  16 สิงหาคม 2563  กรุงเทพมหานคร  300
 45  นางสาวฐิตารีย์ เจริญสุข  16 สิงหาคม 2563    400
 46  คุณวิไล สุริยาแสงเพ็ชร์  16 สิงหาคม 2563    300
 47  คุณฐาภิยุ สุขศีร  16 สิงหาคม 2563    500
 48  นายพนม เผือกหอม  16 สิงหาคม 2563    1,000
 49  พระโสภณวชิราภรณ์  16 สิงหาคม 2563  กรุงเทพมหานคร  3,000
 50  นาย เรืองศิษฐ์ มงคลเสรีชัย  9 สิงหาคม 2563  สมุทรปราการ  1,000
 51  คุณประภาวัลย์ รุ่งธรรมบัวบาน  26 กรกฎาคม 2563    500
 52  นายพนม เผือกหอม  26 กรกฎาคม 2563    1,000
 53  นางชมภูนุช อนันต์มนตรี  26 กรกฎาคม 2563    200
 54  นายจรศักดิ์ เทวานุเคราะห์  26 กรกฎาคม 2563    1,000
 55  นายภูวนัย ถนอมงาม  26 กรกฎาคม 2563    1,000
 56  คุณกรรญรส สุขกันต์  26 กรกฎาคม 2563    500
 57  คุณพัชมน ปั่นรัศมี  26 กรกฎาคม 2563    500
 58  นางสาวสุมน อนุรักษ์ดิลก  26 กรกฎาคม 2563    500
 59  คุณนิรมล ยุทธกลาง  26 กรกฎาคม 2563    500
 60  นางกัญญารัตน์ คล้ายเกตุ  26 กรกฎาคม 2563    300
         
ทั้งหมด 3,462 รายการ 2 / 116
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana@mcu.ac.th
© 2021 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)