รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 31  นางสาวณัฐชลธร กดทรัพย์  16 มกราคม 2563    500
 32  คุณปทุมมา กังวานตระกูล  16 มกราคม 2563    500
 33  นายภูมิวิชญ์ ขวัญเมือง  16 มกราคม 2563    1,000
 34  นายณัฐพงษ์ ใจขาน  16 มกราคม 2563    1,000
 35  พลเอกพนัส แสนสมบัติ  16 มกราคม 2563    500
 36  นายวันจักรี ชาชำนาญ  16 มกราคม 2563    100
 37  นางสาวอารีย์ หมีสมุทร  16 มกราคม 2563    1,000
 38  นางสาวภัทรพร เกริกไกรกล  16 มกราคม 2563    400
 39  นางสาวสุชาดา เจียรจรูญศรี  16 มกราคม 2563    500
 40  นางสาวพรรณราย ชัยรัตน์  16 มกราคม 2563    500
 41  คุณรชยา หาญานุวัฒน์  16 มกราคม 2563    500
 42  นางสาวภิณญรัฎฐ์ พรกิตติพงษ์  16 มกราคม 2563    500
 43  พล.ต.ต. ดร.นรวัตน์ บุญสิริภูรีภัทร์, ดร.รชฤษร ภัทรปิยะกุล และครอบครัว  16 มกราคม 2563    1,000
 44  คุณลำธาร ผายแก้ว  16 มกราคม 2563    500
 45  คุณปริญณา ดวงเดือน  16 มกราคม 2563    100
 46  นางสุรีย์ แย้มปลี, นายฤทธิพงษ์-กฤษดา แย้มปลี  16 มกราคม 2563    100
 47  คุณธรรศญา กุประดิษฐ์  16 มกราคม 2563    100
 48  คุณสุธิขา นิมาดล  16 มกราคม 2563    100
 49  คุณอัมพร ชัยพรตระกูลกิจ  16 มกราคม 2563    100
 50  นางรองรัตน์ แก้วนาคูณ  16 มกราคม 2563    100
 51  คุณไพลิน เภตระการวิวัฒน์  16 มกราคม 2563    300
 52  นางสาวพิทยาภรณ์ คงจีน  16 มกราคม 2563    200
 53  นายคำตัน จันทะวงษา  16 มกราคม 2563    100
 54  นางยุพิน กิตติยาภรณ์สกุล  16 มกราคม 2563    500
 55  น.อ.หญิงกานดา พูลเพิ่ม  16 มกราคม 2563    250
 56  บจ.A.C.S.T. (เอ.ซี.เอส.ที)  16 มกราคม 2563    2,000
 57  นางสุคนธ์ สู่แสนสุข  16 มกราคม 2563    1,000
 58  นายไพรัช สู่แสนสุข  16 มกราคม 2563    1,000
 59  นายปฐมวัฒน์ ตติเจริญ  16 มกราคม 2563    1,000
 60  นางทิพย์วรรณ์ จงจตุพร  16 มกราคม 2563    1,000
         
ทั้งหมด 3,380 รายการ 2 / 113
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)