รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 31  นายฐิติพัฒน์ ไผ่เทียนชัย  22 พฤษภาคม 2562    300
 32  นางนัฏพร แก่นจันทร์  22 พฤษภาคม 2562    300
 33  คุณภาดล ชำนันวรากุล  22 พฤษภาคม 2562    20
 34  นางบุญเสริม ศุภักษร  22 พฤษภาคม 2562    100
 35  นางสาวชลธิชา จิตโสภา  22 พฤษภาคม 2562    200
 36  นางทัชชกร รัตนจิตร  22 พฤษภาคม 2562    100
 37  นางธชาดา เกษสมบูรณ์  22 พฤษภาคม 2562    200
 38   นางคำมวล เวียงลอ  22 พฤษภาคม 2562    200
 39  คุณทองหยอด เที่ยงคืน  22 พฤษภาคม 2562    200
 40  คุณนงนุช ชมมะลิ  22 พฤษภาคม 2562    200
 41  คุณณัฐพัชร์ วงษ์สวัสดิ์  22 พฤษภาคม 2562    120
 42  คุณธรรมลักษ์ หาญผดุงกิจ  22 พฤษภาคม 2562    200
 43  คุณเสาวภาคย์ หาญผดุงกิจ  22 พฤษภาคม 2562    200
 44  คุณอลิสา สุขเจริญ  22 พฤษภาคม 2562    500
 45  นางสาวชนันรัตน์ บงกชจินดา  22 พฤษภาคม 2562    200
 46  คุณสุภาวดี จิตตวิตติ  22 พฤษภาคม 2562    600
 47  นางสาวศิริพร ตาละชีพ  22 พฤษภาคม 2562    500
 48  นางสาวชวัลรัตน์ ระแมนชัย  22 พฤษภาคม 2562    409
 49  นายเที่ยง เพชรแก้ว  22 พฤษภาคม 2562    500
 50  คุณปรินดา ศิริชา  22 พฤษภาคม 2562    500
 51  นายธีรศักดิ์ เจริญพงษ์  22 พฤษภาคม 2562    500
 52  นายเนรมิต ดุจดารา  22 พฤษภาคม 2562    500
 53  คุณวีนัสรา วิเศษรัตน์  22 พฤษภาคม 2562    100
 54  นางปุญลักษณ์ ดุลยสุวรรณ์  22 พฤษภาคม 2562    600
 55  นายปิติพัฒน์ สุธีรัตน์วัฒนา  22 พฤษภาคม 2562    500
 56  คุณศจี เฮงตระกูลสิน  22 พฤษภาคม 2562    700
 57  นายกันตภณ บุณยะจิตติ  22 พฤษภาคม 2562    200
 58  คุณณัฏฐนันท์ เบ็ญจสิงห์  22 พฤษภาคม 2562    100
 59  คุณปริยากร รัตโนดม  22 พฤษภาคม 2562    300
 60  นางนิภา รัตโนดม  22 พฤษภาคม 2562    300
         
ทั้งหมด 2,572 รายการ 2 / 86
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู