รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 31  พ.ต.อ.หญิงทัศนีย์ รวีภควัต  18 มีนาคม 2562    200
 32  พ.ต.อ.ทรงพร รอดเสียงล้ำ  18 มีนาคม 2562    200
 33  พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้  18 มีนาคม 2562    500
 34  ด.ต.หญิงทิวาพร เจียกสูงเนิน  18 มีนาคม 2562    200
 35  พ.ต.อ.หญิงอรุชา จันทร์คง  18 มีนาคม 2562    200
 36  พ.ต.อ.ณรงค์ เสวก  18 มีนาคม 2562    500
 37  พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์  18 มีนาคม 2562    500
 38  พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์  18 มีนาคม 2562    500
 39  พ.ต.อ.จีรเดชน์ เหมจินดา  18 มีนาคม 2562    500
 40  นายจิรัฐ ทองผิว  18 มีนาคม 2562    300
 41  พ.ต.อ.คมสิทธิ์ รังไสย์  18 มีนาคม 2562    1,000
 42  พ.ต.อ.เขมรินทร์ หัสศิริ  18 มีนาคม 2562    500
 43  นางสาวฉันทนา สุวรรณประกร  9 มีนาคม 2562    22,500
 44  พระใบฎีกาอภิชาติ อภิชาโต  9 มีนาคม 2562    100
 45  นายแพย์รัศมี - คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร  9 มีนาคม 2562    10,000
 46  นางสาวมยุรี ลิขิตสุนรกุล  9 มีนาคม 2562    11,500
 47  นางสาวฉันทนา สุวรรณประกร  9 มีนาคม 2562    15,000
 48  คุณคุณวรรณ รุจิรัต  9 มีนาคม 2562    1,000
 49  คุณปุญญิสา สุขวานิชเจริญ  9 มีนาคม 2562    1,000
 50  นางสาวฉันทนา สุวรรณประกร  9 มีนาคม 2562    1,000
 51   นางสาวมยุรี ลิขิตสุนรกุล  9 มีนาคม 2562    1,000
 52  พระราชปัญญารังษี,ดร.  9 มีนาคม 2562    1,100
 53  ผศ.ดร.พลเอกเสรี พุกกะมาน  9 มีนาคม 2562    1,100
 54  นายแพย์รัศมี - คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร  9 มีนาคม 2562    1,100
 55  นางสาวพิทยาภรณ์ คงจีน  9 มีนาคม 2562    100
 56  นางจิราวดี คลังแสง  9 มีนาคม 2562    100
 57  นางสาวกัณทิมา เผือกหอม  9 มีนาคม 2562    100
 58  คุณกัณหา  9 มีนาคม 2562    100
 59  นางสาวธนะจิตร สอนคม  9 มีนาคม 2562    100
 60  คุณสุภาพร แซ่ลี้  9 มีนาคม 2562    100
         
ทั้งหมด 2,322 รายการ 2 / 78
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู