รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 31  คุณรัตนาวดี พิวงคง  17 มกราคม 2562    100
 32  นางสาวเยาวลักษณ์ รัตโนดม และครอบครัว  17 มกราคม 2562    300
 33  คุณวีนัสรา วิเศษรัตน์  17 มกราคม 2562    100
 34  นายเสถียร-นางพเยาว์ ภู่สวรรค์  17 มกราคม 2562    300
 35  คุณฐิตปวีณ์ สุขวัฒนาสถาภรณ์  17 มกราคม 2562    500
 36  นางกนกพร สาณะวัฒนา  17 มกราคม 2562    1,000
 37  คุณวีนัสรา วิเศษรัตน์  17 มกราคม 2562    100
 38  นางสาวสุภาวดี จิตตวิตติ  17 มกราคม 2562    600
 39  นางสาวปณิชิ บุญครอบ  17 มกราคม 2562    300
 40  นางนัฏพร แก่นจักร  17 มกราคม 2562    300
 41  นายสุนทร วัฏฏานุรักษ์  10 มกราคม 2562    7,000
 42  Mr.Deepak Kumar นายธนาดุล ทองสงค์ นางสาวชุติมณฑธ แดนสลัด  10 มกราคม 2562    200
 43  นางวิมล ธนะกุลประดิษฐ์  10 มกราคม 2562    1,000
 44  นางสาวราตรี รัตนโสภา  10 มกราคม 2562    500
 45  นางสาวรุจรตา เด็ดแก้ว  10 มกราคม 2562    100
 46  คุณชญาพัฒน์ ตามไท  10 มกราคม 2562    400
 47  นายธนกฤต วัฒนศิริทร  10 มกราคม 2562    100
 48  นางสาวสุพรรณี เปี้ยวนาลาว  10 มกราคม 2562    100
 49  นางสาวนวพร สามารถ  10 มกราคม 2562    300
 50  คุณมรกต เชื้ออ่าว  10 มกราคม 2562    200
 51  คุณจิตติมา จันทร์หวาน  10 มกราคม 2562    220
 52  นางสาวอัญณัฐ  10 มกราคม 2562    500
 53  นายสาโรช-นางกมลวรรณ-นางสาวณิชกมล สัมฤทธิกุล  10 มกราคม 2562    2,000
 54  นายปฏิภาณ พฤกษะวัน  10 มกราคม 2562    200
 55  นางสาวลักขณา เพิ่มกุศล  10 มกราคม 2562    1,000
 56  นางสาวรฐา ธัญดำรงสิน  10 มกราคม 2562    1,000
 57  นางสาววันเพ็ญ รุ่งโรจน์ชนาทิพย์  10 มกราคม 2562    1,000
 58  คุณรจนา ประไพนพ  10 มกราคม 2562    300
 59  นางสาวอริสรา อาทิตย์เที่ยง  10 มกราคม 2562    100
 60  นางสาวอารีย์ หมีสมุทร  10 มกราคม 2562    1,000
         
ทั้งหมด 2,138 รายการ 2 / 72
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู