รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2971  คุณเสาวนิต โพธิ์ทัพพะ  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2972  นางภาณี ร่วมใจ  6 ตุลาคม 2557  สมุทรปราการ  
 2973  นางสาวศศิธร แสงสินฉาย  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2974  เด็กชายสุกฤษฎ์ เปี่ยมลาภ  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2975  นางสาวจิราภรณ์ พุ่มนุ่ม  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2976  นายชินวัฒน์ เหลืองประสาทพร  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2977  นางสาวศศิวิมล นัยเนตร  6 ตุลาคม 2557  อ่างทอง  
 2978  คุณกมลพร รัตนวงศา  6 ตุลาคม 2557  อ่างทอง  
 2979  คุณอุไรรัตน์ บางหลวง  6 ตุลาคม 2557  ปทุมธานี  
 2980  คุณสุจิต แก้วประเสริฐ  6 ตุลาคม 2557  สมุทรปราการ  
 2981  นางฐานิต เทียวประสงค์  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2982  นางสาวมณีรัตน์ ดีประเสริฐ  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 2983  นางบุญเรือน ศรีพล  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2984  นางศิวรรณ์ ว่องไวเจริญสุข  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2985  เด็กชายปิยะวัฒน์ ว่องไวเจริญสุข  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2986  คุณฐิตารีย์ ว่องไวเจริญสุข  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2987  นางสวลักษณ์ สังข์สวัสดิ์  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 2988  นายสง่า ศรีชัย  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2989  คุณภัสพร ขำวิชา  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2990  คุณกำไล ลิ่มสอน  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2991  นางศิริรัตน์ วัชรคมและบุตรธิดา  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2992  นางลัดดาวัลย์ เหล็งบุญ  6 ตุลาคม 2557  ปทุมธานี  
 2993  ร.ต.ท.ปิยะนัฐ ผลผลา  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2994  นายณัฏฐกิตติ์ ,เด็กชายเตชิษ ,นายเสฏฐวุฒิ ,นางอาจรีย์ เมืองกลั่น  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 2995  นางนพวรรณ-นายวิทยา ขันธุ์มุณี  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 2996  นางเบญจ เหลืองธรรมะ  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
         
ทั้งหมด 2,996 รายการ 100 / 100
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู