รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2971  คุณศิริเพ็ญ วิจารณกุล  4 มิถุนายน 2560    1,000
 2972  คุณประทีปแสง อิทธิวัฒนะ  4 มิถุนายน 2560    500
 2973  ณัฐฐิกา ใจดี  2 มิถุนายน 2560  นครปฐม  100
 2974  คุณ LIYI  12 พฤษภาคม 2560    20
 2975  WANLING ZHANG  12 พฤษภาคม 2560    100
 2976  นางเสงี่ยม รัตนภูมิ  12 พฤษภาคม 2560    200
 2977  นายธีรยุทธ จันทรสถาพร  12 พฤษภาคม 2560    200
 2978  นางวราภรณ์ ลิ้มประเสริฐ  12 พฤษภาคม 2560    100
 2979  นางณัฐวรา น.ส.สริยา เทียนสุวรรณ  12 พฤษภาคม 2560    300
 2980  น.ส.อุษณีย์ ทองใบ  12 พฤษภาคม 2560    700
 2981  คุณฐิตารีย์ ภัคคะธนิตพงศ์  12 พฤษภาคม 2560    2,000
 2982  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  8 พฤษภาคม 2560    170
 2983  คุณวิวัฒน์ โล่ห์คุณสมบัติ  8 พฤษภาคม 2560    100
 2984  คุณบุญธรรม มลเดช  8 พฤษภาคม 2560    20
 2985  คุณพรถวิทย์ พัฒน์ธนศักดิ์  8 พฤษภาคม 2560    40
 2986  คุณ yili  8 พฤษภาคม 2560    40
 2987  คุณเซียว เซียน เซียน  8 พฤษภาคม 2560    100
 2988  คุณบุษบา จตุรงคโรค  8 พฤษภาคม 2560    1,500
 2989  คุณแย้ม กะโปงทอง  6 พฤษภาคม 2560    500
 2990  พระวิจิตรมหาวิโรโท  6 พฤษภาคม 2560    100
 2991  คุณเพ็ญนภา บัวแก้ว  6 พฤษภาคม 2560    200
 2992  คุณ วัฒนา สุขกฤต  6 พฤษภาคม 2560    300
 2993  คุณประภาพร นิกรเพสย์  6 พฤษภาคม 2560    100
 2994  คุณ สุภาวดี จิตตวิตติ  6 พฤษภาคม 2560    1,000
 2995  คุุณสุดจิตร แก้วประเสริฐ  6 พฤษภาคม 2560    200
 2996  คุณสุภาพร  6 พฤษภาคม 2560    200
 2997  คุณสุภาพรรณ รัตนภูมิ  6 พฤษภาคม 2560    800
 2998  คุณยม อินทนาคม  6 พฤษภาคม 2560    500
 2999  คุุณนัฏพร แก่นจักร  6 พฤษภาคม 2560  กระบี่  1,000
 3000  คุณโอชา ทอนจรุง  6 พฤษภาคม 2560    50
         
ทั้งหมด 3,201 รายการ 100 / 107
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู