รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1  คุณอรพินท์ กอสนาน  13 สิงหาคม 2562    1,000
 2  คุณวงศ์ทิพา ตรัยศิริกมล  13 สิงหาคม 2562    500
 3  นางดวงใจ ฮวดใหม่  13 สิงหาคม 2562    400
 4  คุณจักริน ทานกระโทก  13 สิงหาคม 2562    300
 5  คุณพรทิพย์ เพชรเทิด  13 สิงหาคม 2562    100
 6  นางสาวจริยา สอนภักดี  13 สิงหาคม 2562    100
 7  คุณนัฐกานต์ ทองดี  13 สิงหาคม 2562    100
 8  คุณปัทมวรรณ อ่วมศรี  13 สิงหาคม 2562    100
 9  คุณสุดา ศรีนาค  13 สิงหาคม 2562    100
 10  คุณพีระเทพ ฆาร  13 สิงหาคม 2562    100
 11  นางสาวเอมอร อรรถพร  13 สิงหาคม 2562    100
 12  นางสาวปริยากร รัตโนดม  13 สิงหาคม 2562    200
 13  นางสาวเยาวลักษณ์ รัตโนดม  13 สิงหาคม 2562    200
 14  นางนิภา รัตโนดม  13 สิงหาคม 2562    200
 15  คุณทัศนีย์ พันเลิศจำนรรจ์  13 สิงหาคม 2562    200
 16  นายสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์  13 สิงหาคม 2562    250
 17  คุณทันญารัตน์ กุศล  13 สิงหาคม 2562    300
 18  นางสุมาลี เปี่ยมวิทย์  13 สิงหาคม 2562    300
 19  คุณวัฒนา ใจใส  13 สิงหาคม 2562    400
 20  คุณวัฒนา สุขกฤต  13 สิงหาคม 2562    450
 21  คุณเบญจ พาศรี  13 สิงหาคม 2562    500
 22  นางสาวจรรยา ยมนา  13 สิงหาคม 2562    500
 23  นางพัชมน ปั่นรัศมี  13 สิงหาคม 2562    500
 24  คุณจิราภา พรรณนิยม  13 สิงหาคม 2562    1,000
 25  นางดุษณี ธนะบริพัฒน์  13 สิงหาคม 2562    2,000
 26  คุณยม อินทนาคม  13 สิงหาคม 2562    400
 27  คุณสุภาวดี จิตตวิตติ  13 สิงหาคม 2562    1,000
 28  คุณอดิศักดิ์ บางเขียว  13 สิงหาคม 2562    100
 29  นางวาสนา แก้วหล้า  13 สิงหาคม 2562    100
 30  คุณพรชนก สัจจามั่นมงคล  13 สิงหาคม 2562    100
         
ทั้งหมด 2,996 รายการ 1 / 100
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู