รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1  นายชาญกสิณ - ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์  14 ตุลาคม 2562  นนทบุรี  1,000
 2  คุณทองหยอด เที่ยงคืน  13 ตุลาคม 2562    200
 3  พล.ต.ต.ดร.นรวัตน์ บุญสิริภูริภัทร  13 ตุลาคม 2562    1,000
 4  คุณอภิชญามล วารุณประภา  13 ตุลาคม 2562    1,000
 5  ดร.รชฤษร ภัทรปิยะกุลและครอบครัว  13 ตุลาคม 2562    1,000
 6  คุณลวทนากร บุญเวช  13 ตุลาคม 2562    500
 7  นางสาวสฐิตา อยู่สุข  13 ตุลาคม 2562    500
 8  ร.ต.ต.ชัยวัฒน วงษ์มาพันธ์  13 ตุลาคม 2562    500
 9  นางศุภรดา จันทร์ชูกลิ่น  13 ตุลาคม 2562    200
 10  คุณมณีนุช โชตเชาว์โรจน์  13 ตุลาคม 2562    200
 11  คุณพรรณงาม เสาะแสวง  13 ตุลาคม 2562    200
 12  คุณกานต์กมลอร ธนาภวัต  13 ตุลาคม 2562    200
 13  นายคำตัน จันทะวงษา  13 ตุลาคม 2562    100
 14  คุณชณิการ์ โกวะประดิษฐ์  13 ตุลาคม 2562    100
 15  คุณพิทยาภรณ์ คงจีน  13 ตุลาคม 2562    100
 16  นางสาวปัทฐวรรณ อ่วมศรี  13 ตุลาคม 2562    100
 17  นายศิริ เสียงสอน  13 ตุลาคม 2562    40
 18  นางปุ้ย ไผทอง  13 ตุลาคม 2562    40
 19  นางสาวพิมพ์ภัทรา โชติอริยวงศ์  13 ตุลาคม 2562    100
 20  คุณกนกพล สุวรรณเพื้อน  13 ตุลาคม 2562    100
 21  คุณสุมน อนุรักษ์ดิลก  13 ตุลาคม 2562    100
 22  คุณเอื้อนจิตร พึ่งเจริญ  13 ตุลาคม 2562    100
 23  นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์  13 ตุลาคม 2562    100
 24  นางสาวพฤกจิกา จินทะยะ  13 ตุลาคม 2562    100
 25  คุณรัชนี ประสิทธิ์วิทยา  13 ตุลาคม 2562    100
 26  คุณปัณณลักษณ์ นันทนรัตน์เสรี  13 ตุลาคม 2562    200
 27  คุณพิชยา บุญสม  13 ตุลาคม 2562    200
 28  คุณดวงใจ เนตระคเวสนะ  13 ตุลาคม 2562    200
 29  นางดวงใจ ฮวดใหม่และครอบครัว  13 ตุลาคม 2562    200
 30  คุณธราธร เกิดแก้ว  13 ตุลาคม 2562    200
         
ทั้งหมด 3,143 รายการ 1 / 105
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู