รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1  นางชัญญาณัฏฐ์ เยาวพัฒน์  14 ธันวาคม 2562    1,000
 2  คุณพ่อวิเชียร - คุณแม่เรียม ล้อมวงศ์  14 ธันวาคม 2562    500
 3  คุณวิมลรัตน์ ปิยสถานพงศ์  14 ธันวาคม 2562    500
 4  นางสาวทิชากร สุทธิวิริยะกุล  14 ธันวาคม 2562    400
 5  นางนัฏพร-นายพีระ แก่นจันทร์ และครอบครัว  14 ธันวาคม 2562    300
 6  คุณสมจินตนา ขาวสอาด  14 ธันวาคม 2562    300
 7  คุณธีรา สนองนุกูล  14 ธันวาคม 2562    300
 8  คุณกัณหา วงวาศ  14 ธันวาคม 2562    200
 9  คุณสุมาลี สุคันธรัต  14 ธันวาคม 2562    200
 10  คุณจินดามาศ ทินกร  14 ธันวาคม 2562    200
 11  นายณรงค์ อุ่นศรี  14 ธันวาคม 2562    200
 12  คุณอังสนา พรรณนิยม  14 ธันวาคม 2562    120
 13  นางดุษณีย์ ปลั่งกลาง  14 ธันวาคม 2562    100
 14  คุณอุรชา มาลีหวล  14 ธันวาคม 2562    100
 15  นางนิตยา แก้วยา  14 ธันวาคม 2562    1,000
 16  คุณนฤมล ซู  14 ธันวาคม 2562    1,000
 17  นางรัชนี นครไทยภูมิ  14 ธันวาคม 2562    1,000
 18  คุณภารดี สิริวันต์  14 ธันวาคม 2562    1,000
 19  คุณอาภาภิมนต์ นิธิปิติกาญจน์  14 ธันวาคม 2562    1,000
 20  นางปัทม์ฐมา บุญประเสริฐ  14 ธันวาคม 2562    500
 21  คุณญดา ทองผดุงโรจน์  14 ธันวาคม 2562    500
 22  นางนิภา รัตโนดม  14 ธันวาคม 2562    300
 23  นางสาวปริยากร รัตโนดม  14 ธันวาคม 2562    300
 24  นางสาวเยาวลักษณ์ รัตโนดม  14 ธันวาคม 2562    300
 25  คุณบังอร เฉลยปราชญ์  14 ธันวาคม 2562    300
 26  คุณประทีปแสง อิทธิวัฒนะ  14 ธันวาคม 2562    300
 27  พ.ต.ท.หญิงสมมาตร์ พึ่งพวง  14 ธันวาคม 2562    300
 28  น.อ.หญิงกานดา พูลเพิ่ม  14 ธันวาคม 2562    220
 29  คุณอภิชญา ลือชัย  14 ธันวาคม 2562    200
 30  คุณยม อินทนาคม  14 ธันวาคม 2562    200
         
ทั้งหมด 3,237 รายการ 1 / 108
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู