รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1  บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด  16 มกราคม 2563    500
 2  นายวรินทร ยอดอาหาร  16 มกราคม 2563    200
 3  คุณกัณหา วงวาศ  16 มกราคม 2563    200
 4  นายสุชาติ ศาสนจีนพงษ์  16 มกราคม 2563    200
 5  คุณมานสา สิริวันต์  16 มกราคม 2563    300
 6  คุณอภิรดี เตชะศิริวรรณ  16 มกราคม 2563    400
 7  นายสุพจน์ ทองยุ้น  16 มกราคม 2563    500
 8  นางสาวสุปรียา ศรีจริต  16 มกราคม 2563    300
 9  นางจันทร์ทร อาศัยสุข  16 มกราคม 2563    300
 10  คุณบังอร เฉลยปราชญ์  16 มกราคม 2563    300
 11  นางสาวรพีพัฒน์ เกริกไกวัล  16 มกราคม 2563    300
 12  นายฤทธิพงษ์ - นางสุรีย์ แย้มปลี  16 มกราคม 2563    100
 13  คุณสุภาพร แซ่ลี้  16 มกราคม 2563    100
 14  นางสาวปานหนึ่ง อุดมสินกุล  16 มกราคม 2563    200
 15  คุณธีรา สนองนุกูล  16 มกราคม 2563    200
 16  นางสาวสุดาวรรณ วิจิตรแสงสกุล  16 มกราคม 2563    200
 17  คุณยม อินทนาคม  16 มกราคม 2563    200
 18  นายวีระศักดิ์ แก้วจันทร์  16 มกราคม 2563    200
 19  คุณรัชนีวรรณ ฉิมคล้าย  16 มกราคม 2563    200
 20  คุณศจี เฮงตระกูลสิน  16 มกราคม 2563    500
 21  นายผดุงศักดิ์ รุจิยาปนนท์  16 มกราคม 2563    500
 22  พันธกานต์ คล้ายวัฒนะ  16 มกราคม 2563    500
 23  นางสุวณี กลิ่นเจริญ  16 มกราคม 2563    500
 24  นางรัชนี นครไทยภูมิ  16 มกราคม 2563    1,000
 25  คุณจันทนา บุญเปี่ยม  16 มกราคม 2563    1,000
 26  นางสาวปราณี ประสม  16 มกราคม 2563    3,000
 27  คุณอริศรา นิลมาลา  16 มกราคม 2563    400
 28  คุณมนสิณีย์ มานพรัตนากุล  16 มกราคม 2563    200
 29  นางสาวพัทธมน บุญเลี้ยง  16 มกราคม 2563    1,000
 30  นางสาวณัฐชลธร กดทรัพย์  16 มกราคม 2563    500
         
ทั้งหมด 3,379 รายการ 1 / 113
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู