รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาวังน้อย
เลขที่ ๕๑๐ - ๒- ๐๖๖๙๙ - ๙
บัญชีประเภทออมทรัพย์
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ phrarajsitthimuni@hotmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1  นางสาวปาณิภา ชาติวิมุติ  18 กุมภาพันธ์ 2561    100
 2  นางสาวอภิชญา ลือชัย  18 กุมภาพันธ์ 2561    200
 3  นางสาวยิ่งนรา ลันขุนทด  18 กุมภาพันธ์ 2561    200
 4  คุณอรพิน ภิญโญภาวศุทธิ  18 กุมภาพันธ์ 2561    500
 5  นางดุษณีย์ ปลั่งกลาง  18 กุมภาพันธ์ 2561    300
 6  นางศิริพร มหาจินดามณีกุล  18 กุมภาพันธ์ 2561    200
 7  ไม่ประสงค์ออกนาม  18 กุมภาพันธ์ 2561    300
 8  นางสมถวิล ลันขุนทด  18 กุมภาพันธ์ 2561    200
 9  นายนพดล ชูชาติไทย  18 กุมภาพันธ์ 2561    200
 10  คุณอิสรีย์ หาญอุทัยรัศมี  18 กุมภาพันธ์ 2561    500
 11  คุณเพชรรัตน์ หาญอุทัยรัศมี  18 กุมภาพันธ์ 2561    500
 12  คุณสุภาวดี จิตตวิตติ  18 กุมภาพันธ์ 2561    500
 13  พระวิจิตร มหาวิริโย  18 กุมภาพันธ์ 2561    60
 14  ไม่ประสงค์ออกนาม  18 กุมภาพันธ์ 2561    440
 15  คุณแสงเดือน  18 กุมภาพันธ์ 2561    300
 16  นางรัชนี นครไทยภูมิ  18 กุมภาพันธ์ 2561    1,000
 17  นางสาวปานหนึ่ง อุดมสินกุล  18 กุมภาพันธ์ 2561    200
 18  คุณแม่เฮงล้วง แช่เจี่ย  18 กุมภาพันธ์ 2561    200
 19  คุณวรรณเพ็ญ ปัญญาหอม  18 กุมภาพันธ์ 2561    200
 20  คุณสุภาพร แซ่ลี้  18 กุมภาพันธ์ 2561    100
 21  คุณชูศรี เขียวเปลี้อง  18 กุมภาพันธ์ 2561    500
 22  นางศรีวรรณ สุคนธ์พานิช  18 กุมภาพันธ์ 2561    100
 23  นางประกอบ เพ็ญศิริ  18 กุมภาพันธ์ 2561    1,000
 24  นางสาวปาณิภา ชาติวิมุติ  18 กุมภาพันธ์ 2561    100
 25  คุณสุจิต แก้วประเสริฐ  18 กุมภาพันธ์ 2561    200
 26  นางสาวกุมารี พัชนี  18 กุมภาพันธ์ 2561    300
 27  คุณยม อินทนาคม  18 กุมภาพันธ์ 2561    200
 28  คุณศุลีพร จันทร์ภิวัฒน์  18 กุมภาพันธ์ 2561    100
 29  นางเกษมศรี ห้วงศุกดิลก  18 กุมภาพันธ์ 2561    200
 30  นายชลิต พุทธรักษา  18 กุมภาพันธ์ 2561    200
         
ทั้งหมด 960 รายการ 1 / 32
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ