รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1  นายสิทธิศักดิ์ เช้ารุ่งเกียรติ น.ส.สาวิตรี สายนาค  29 มกราคม 2562    100
 2   โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างจริยธรรมความเป็นครู ม.รัตนบัณฑิต  29 มกราคม 2562    1,439
 3  นายประชา เทศพานิช  29 มกราคม 2562    2,000
 4  คุณสุทิน ชูโชติ  29 มกราคม 2562    500
 5  คุณอรวรรณ เกียรตินฤปการ  29 มกราคม 2562    100
 6  นางเกสร ศักรวิชญ์  29 มกราคม 2562    100
 7  คุณทัศนีย์ พันเลิศจำนรรจ์  29 มกราคม 2562    100
 8  นางสาวณภัทร กาญจนบัตร  29 มกราคม 2562    200
 9  คุณปาริชาต พิพัฒน์วัชรโสภณ และครอบครัว  29 มกราคม 2562    200
 10  นางกัณหา วงวาศ  29 มกราคม 2562    200
 11  นางสาววีรวรรณ รำแพนสุวรรณ  29 มกราคม 2562    500
 12  นางสาวพริมา ดำริธรรมนิจ  29 มกราคม 2562    500
 13  นาวงสาวกุลณพัฒน์ พัฐธัญดรรัตน์  29 มกราคม 2562    500
 14  คุณอดุลย์ คูนาเอก  29 มกราคม 2562    1,000
 15  คุณฉวี สังเนตร  29 มกราคม 2562    300
 16  คุณวันเพ็ญ ธรรมกูล  29 มกราคม 2562    200
 17  นางสาวอรณิดา ธรรมกูล  29 มกราคม 2562    200
 18  คุณพัชรี วรเสาหฤท  29 มกราคม 2562    100
 19  คุรยม อินทนาคม  29 มกราคม 2562    200
 20  คุณพันธกานต์ คล้ายวัฒนะ  29 มกราคม 2562    200
 21  นางเกสร ศักรวิชญ์  29 มกราคม 2562    100
 22  นางสาวปภาวี หิรัญวัฒน์,นางณัฐยา หิรัญวัฒน์  29 มกราคม 2562    60
 23  คุณศิริวรรณ หัตถเสรีพงษ์  29 มกราคม 2562    1,000
 24  นาวาอากาศเอกธีรภาพ พูนผล  29 มกราคม 2562    500
 25  คุณณวพร เส็งทุม  29 มกราคม 2562    1,000
 26  นางจุรี ศรีอัศวอมร  29 มกราคม 2562    1,000
 27  นางสาวศจี เฮงตระกูลสิน  29 มกราคม 2562    500
 28  นางดวงใจ ฮวดใหม่,นางพรรษชล หลิมรัตน์ และครอบครัว  29 มกราคม 2562    300
 29  คุณสุภาพร แซ่ลี้  29 มกราคม 2562    100
 30  นางสาวเยาวลักษณ์ รัตโนดมและครอบครัว  29 มกราคม 2562    300
         
ทั้งหมด 2,178 รายการ 1 / 73
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู