รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาวังน้อย
เลขที่ ๕๑๐ - ๒- ๐๖๖๙๙ - ๙
บัญชีประเภทออมทรัพย์
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ phrarajsitthimuni@hotmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1  นายเจนวิทย์ จั่นแก้ว  16 ตุลาคม 2560    20,000
 2  คุณรสสุคนธ์ ก้อนมณี  12 ตุลาคม 2560    100
 3  คุณอังคนา รัตนวิเชียร  12 ตุลาคม 2560    200
 4  คุณศศิโศภา สวนยิ้ม  12 ตุลาคม 2560    400
 5  คุณประวินทร์ คุโรวาท  12 ตุลาคม 2560    2,500
 6  ไม่ประสงค์ออกนาม  12 ตุลาคม 2560    200
 7  นางดวงใจ ฮวดใหม่และครอบครัว  12 ตุลาคม 2560    400
 8  คุณวันเพ็ญ โสจันทึก  12 ตุลาคม 2560    200
 9  คุณอุไร ดลอารมย์  12 ตุลาคม 2560    200
 10  นางสาวสายธาร โพธิสา  12 ตุลาคม 2560    100
 11  นางพนิดา อนุดวง  12 ตุลาคม 2560    1,000
 12  นางสาวศจี เฮงตระกูลสิน  12 ตุลาคม 2560    500
 13  คุณยม อินทนาคม  12 ตุลาคม 2560    200
 14  นางสาวนภาวรรณ แทนทอง  12 ตุลาคม 2560    50
 15  บริษัท พงษ์รุ่งโรจน์ เทคโนโลยี่ จำกัด  12 ตุลาคม 2560    500
 16  นายสุขวัฒน์ ตรีเลิศศุภลักษณ์  12 ตุลาคม 2560    1,000
 17  นางกาญจนา เดชน้อย  12 ตุลาคม 2560    100
 18  นาวาเอกประเสริฐ-นางกมลวรรณ ประจันตุม  12 ตุลาคม 2560    200
 19  นางนทณัฐ วรฉัตร  12 ตุลาคม 2560    500
 20  คุณลักขณา สุมาบัติ  12 ตุลาคม 2560    200
 21  บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ 1981 จำกัด  12 ตุลาคม 2560    5,000
 22  นางนภณสรน์ นันทา  12 ตุลาคม 2560    100
 23  นางสาวฉมาบดี วรฉัตร  12 ตุลาคม 2560    100
 24  นางมาลี ขันทะบุตร  12 ตุลาคม 2560    100
 25  นางทองหยอด เที่ยงคืน  12 ตุลาคม 2560    500
 26  นางฉวี สังเนตร  12 ตุลาคม 2560    500
 27  นางดวงใจ เนตระคเวสนะ  12 ตุลาคม 2560    200
 28  นายวัชรินทร์-ทัชชา ทองสุข และคณะ  12 ตุลาคม 2560    500
 29  คุณอังสนา พรรณนิยม  12 ตุลาคม 2560    1,000
 30  คุณบุษบา ฉิมพลิกานนท์  12 ตุลาคม 2560    500
         
ทั้งหมด 632 รายการ 1 / 22