รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1  คุณปอแก้ว เขียวขาว  11 เมษายน 2562    300
 2  คุณชนาภา นิวาสานนท์  11 เมษายน 2562    100
 3  นางสาวนพมาศ ประทุมสูตร  11 เมษายน 2562    500
 4  คุณกรณ์พงศ์ กิจวรพัฒน์  11 เมษายน 2562    100
 5  นางพนิดา อนุดวง  11 เมษายน 2562    500
 6  นายบุญปลูก เอนสาร  11 เมษายน 2562    500
 7  นางพลอย บุศย์เพชร  11 เมษายน 2562    300
 8  นางปรินดา จอมเกาะ  11 เมษายน 2562    200
 9  นางสุวรรณา เหมวิมล  11 เมษายน 2562    100
 10  ด.ช.ธรรม์มา เดชะบุญ  11 เมษายน 2562    100
 11  นางสาวอสุมา เดชะบุญ  11 เมษายน 2562    100
 12  นางสาวเพียงใจ หาญวัฒนาวุฒิ  11 เมษายน 2562    100
 13  นายสมศักดิ์ นางอำไพ พรายรัตนะ  11 เมษายน 2562    100
 14  นางประคอง คารีขันธ์  11 เมษายน 2562    300
 15  นางสาวจารุพร พรายรัตนะ และครอบครัว  11 เมษายน 2562    800
 16  นางจันทร์ทร อาศัยสุข  11 เมษายน 2562    1,000
 17  นางสาวนงค์นุช พนมสวย  11 เมษายน 2562    500
 18  คุณอาทิตยา กลั่นดีมา  11 เมษายน 2562    300
 19  คุณอภิชญา ลือชัย  11 เมษายน 2562    500
 20  นางกิ่งแก้ว แก้วคง  11 เมษายน 2562    1,200
 21  คุณสุภาวดี จิตตวิตติ  11 เมษายน 2562    400
 22  คุณบังอร เฉลยปราชญ์  11 เมษายน 2562    300
 23  นางสาวเพ็ญฤดี รุนดา  11 เมษายน 2562    200
 24  นางรัชนี นครไทยภูมิ  11 เมษายน 2562    1,000
 25  นายวิฑูรย์ เพ็งขันธ์  11 เมษายน 2562    500
 26  คุณมัทนี เต่งตระกูล  11 เมษายน 2562    700
 27  คุณยม อินทนาคม  11 เมษายน 2562    200
 28  นางสุวรรณ เหมวิมล  11 เมษายน 2562    500
 29  คุณจันทนา น้อยวงษ์  11 เมษายน 2562    300
 30  นางสาวปนัดดา ประมวลทรัพย์  11 เมษายน 2562    400
         
ทั้งหมด 2,413 รายการ 1 / 81
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู