รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  29 มกราคม 2563    20,000
 2  บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด  16 มกราคม 2563    500
 3  นายวรินทร ยอดอาหาร  16 มกราคม 2563    200
 4  คุณกัณหา วงวาศ  16 มกราคม 2563    200
 5  นายสุชาติ ศาสนจีนพงษ์  16 มกราคม 2563    200
 6  คุณมานสา สิริวันต์  16 มกราคม 2563    300
 7  คุณอภิรดี เตชะศิริวรรณ  16 มกราคม 2563    400
 8  นายสุพจน์ ทองยุ้น  16 มกราคม 2563    500
 9  นางสาวสุปรียา ศรีจริต  16 มกราคม 2563    300
 10  นางจันทร์ทร อาศัยสุข  16 มกราคม 2563    300
 11  คุณบังอร เฉลยปราชญ์  16 มกราคม 2563    300
 12  นางสาวรพีพัฒน์ เกริกไกวัล  16 มกราคม 2563    300
 13  นายฤทธิพงษ์ - นางสุรีย์ แย้มปลี  16 มกราคม 2563    100
 14  คุณสุภาพร แซ่ลี้  16 มกราคม 2563    100
 15  นางสาวปานหนึ่ง อุดมสินกุล  16 มกราคม 2563    200
 16  คุณธีรา สนองนุกูล  16 มกราคม 2563    200
 17  นางสาวสุดาวรรณ วิจิตรแสงสกุล  16 มกราคม 2563    200
 18  คุณยม อินทนาคม  16 มกราคม 2563    200
 19  นายวีระศักดิ์ แก้วจันทร์  16 มกราคม 2563    200
 20  คุณรัชนีวรรณ ฉิมคล้าย  16 มกราคม 2563    200
 21  คุณศจี เฮงตระกูลสิน  16 มกราคม 2563    500
 22  นายผดุงศักดิ์ รุจิยาปนนท์  16 มกราคม 2563    500
 23  พันธกานต์ คล้ายวัฒนะ  16 มกราคม 2563    500
 24  นางสุวณี กลิ่นเจริญ  16 มกราคม 2563    500
 25  นางรัชนี นครไทยภูมิ  16 มกราคม 2563    1,000
 26  คุณจันทนา บุญเปี่ยม  16 มกราคม 2563    1,000
 27  นางสาวปราณี ประสม  16 มกราคม 2563    3,000
 28  คุณอริศรา นิลมาลา  16 มกราคม 2563    400
 29  คุณมนสิณีย์ มานพรัตนากุล  16 มกราคม 2563    200
 30  นางสาวพัทธมน บุญเลี้ยง  16 มกราคม 2563    1,000
         
ทั้งหมด 3,380 รายการ 1 / 113
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู