รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาวังน้อย
เลขที่ ๕๑๐ - ๒- ๐๖๖๙๙ - ๙
บัญชีประเภทออมทรัพย์
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ phrarajsitthimuni@hotmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1  คุณสุภาวดี จิตตวิตติ  10 สิงหาคม 2560    1,000
 2  หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๔๓  4 กรกฎาคม 2560    10,000
 3  คุณจรินทร์ทร โบสิทธิพิเชฏฐ์  4 กรกฎาคม 2560    1,500
 4  นางสาวสุดารัช โอวัฒนะสิน  4 กรกฎาคม 2560    1,000
 5  นางสาวประอรศิริ มีสุขสบาย  4 กรกฎาคม 2560    500
 6  นางสาวเอื้อนจิตร พึ่งเจริญ  4 กรกฎาคม 2560    300
 7  นางสาวสุดารัช โอวัฒนะสิน  4 กรกฎาคม 2560    300
 8  นางสาวสมบุญ ช้างวิเศษ  4 กรกฎาคม 2560    300
 9  คุณเกศฉราภรณ์ สัตยาชัย  4 กรกฎาคม 2560    300
 10  คุณนิตยา กิตติธนกุล  4 กรกฎาคม 2560    500
 11  คุณวรรณอาภรณ์ กสานติกุล  4 กรกฎาคม 2560    2,000
 12  นางสาวนภัสธนันท์ สินปาณภานุวัฒน์  4 กรกฎาคม 2560    500
 13  นายอดุลย์ คูนาเอก  4 กรกฎาคม 2560    1,000
 14  น.อ.หญิง วราภรณ์ ขวัญอ่อน  4 กรกฎาคม 2560    700
 15  นางสาวกฤษณี ขวัญอ่อน  4 กรกฎาคม 2560    200
 16  นางสาวดารุณี  4 กรกฎาคม 2560    100
 17  นางสาวกิ่งเพชร ชัยเสริม  4 กรกฎาคม 2560    100
 18  นายประชา แสงสร  4 กรกฎาคม 2560    100
 19  นางสาวกัณทิมา เผือกหอม  4 กรกฎาคม 2560    100
 20  นายพนม เผือกหอม  4 กรกฎาคม 2560    200
 21  นางสาวธัญญาวีร์ เกียรตินรานนท์  4 กรกฎาคม 2560    500
 22  น.ส.สุพิชญ์รดา คำบอนพิทักษ์  4 กรกฎาคม 2560    500
 23  นางกรปริยา พินิจค้า  4 กรกฎาคม 2560    500
 24  นางชุนลั้ง โบสิทธิพิเชฏฐ์  4 กรกฎาคม 2560    500
 25  นางศิริวรรณ ตรีศิริเนตร  4 กรกฎาคม 2560    300
 26  น.อ.หญิง อุไร สุรนิคม  4 กรกฎาคม 2560    300
 27  นางสาวธัญชยพร บุญทอง  4 กรกฎาคม 2560    100
 28  นางสาวจารุวรรณภัทร์ ระวิภักตร์  4 กรกฎาคม 2560    1,000
 29  นางทัชชา ทองสุข  4 กรกฎาคม 2560    200
 30  นายวัชรินทร์ ทองสุข  4 กรกฎาคม 2560    200
         
ทั้งหมด 299 รายการ 1 / 10