รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาวังน้อย
เลขที่ ๕๑๐ - ๒- ๐๖๖๙๙ - ๙
บัญชีประเภทออมทรัพย์
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ phrarajsitthimuni@hotmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1  น.ส.ณิชรัตน์ ศิรประภาศิริ และครอบครัว  22 เมษายน 2561    500
 2  นางวรรณงาม เนตรสมสว่าง  22 เมษายน 2561    200
 3  ไม่ประสงค์ออกนาม  22 เมษายน 2561    30
 4  นายภัทรพล รัตนากร  22 เมษายน 2561    150
 5  คุณวราภรณ์ ต้นทอง  22 เมษายน 2561    300
 6  น.ส.รติรัตน์ เนตรสมสว่าง และครอบครัว  22 เมษายน 2561    500
 7  น.ส.ชลธิชา ทั่งทอง  22 เมษายน 2561    100
 8  คุณจุฑามาศ มูลอ้อม  22 เมษายน 2561    100
 9  ไม่ประสงค์ออกนาม  22 เมษายน 2561    830
 10  คุณกุมารี พัชนี  22 เมษายน 2561    200
 11  นางนัฏพร แก่นจักร  22 เมษายน 2561    300
 12  คุณนิตยา ทาวอแวง  22 เมษายน 2561    100
 13  คุณยม อินทนาคม  22 เมษายน 2561    200
 14  นายครรชิต จับเทียน  22 เมษายน 2561    200
 15  คุณศจี เฮงตระกูลสิน  22 เมษายน 2561    500
 16  นายพงษ์พันธ์ โตสกุลไกร  22 เมษายน 2561    300
 17  น.ส.อารยา เนตรสมสว่าง  22 เมษายน 2561    200
 18  คุณฐิตารีย์ เจริญสุข  22 เมษายน 2561    600
 19  นางไต่หลุย แซ่ฉั่น และครอบครัว  22 เมษายน 2561    100
 20  คุณสำเริง และคุณวิไลลักษณ์ เรืองสม  22 เมษายน 2561    200
 21  คุณนิตยา ทาวอแวง  22 เมษายน 2561    100
 22  นางกัลยารัตน์ สุขโข  22 เมษายน 2561    100
 23  น.ส.บุษบง เมืองฟ้า  22 เมษายน 2561    300
 24  นางอรกัญญา และน.ส.ศศิญ์ภัคณ์ เอื้อศรี  22 เมษายน 2561    300
 25  นางสุปราณี สวัสดีผล  21 เมษายน 2561    900
 26  คุณณัฐธนัน ดุรงค์วิน  21 เมษายน 2561    500
 27  นางดวงใจ ฮวดใหม่ และครอบครัว  21 เมษายน 2561    300
 28  น.ส.ณัฐวดี วรเนตรสุดาทิพย์  21 เมษายน 2561    200
 29  น.ส.นงค์นุช พนมสวย  21 เมษายน 2561    500
 30  คุณบังอร เฉลยปราชญ์  21 เมษายน 2561    300
         
ทั้งหมด 1,157 รายการ 1 / 39
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ