รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1   คุณองอาจ หวังสันติธรรม  12 มิถุนายน 2562    1,000
 2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  12 มิถุนายน 2562    9,000
 3  นางสาวทิพณัฏฐา กังวาฬไกรไพศาล  12 มิถุนายน 2562    2,000
 4  น.อ.หญิงอุไร สุรนิคม  12 มิถุนายน 2562    1,000
 5  นางปุณนภา ลออศรี  12 มิถุนายน 2562    1,000
 6  นางธัญนันท์ นิเวศ  12 มิถุนายน 2562    5,000
 7  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  12 มิถุนายน 2562    2,500
 8   คุณดวงตา สุทธาภาศ  12 มิถุนายน 2562    1,000
 9  คุณวิสิทธิ์ อุติศยพงศา  12 มิถุนายน 2562    1,000
 10  นายวีระพงศ์ เดชบุญ  12 มิถุนายน 2562    1,000
 11  คุณทัศพร ภูริปัญโญ  12 มิถุนายน 2562    1,000
 12  นางสาวกนกพัชร แท่นจินดารัตน์  12 มิถุนายน 2562    200
 13  นางสาวลัดดา แตงหอม  12 มิถุนายน 2562    200
 14  คุณยม อินทนาคม  12 มิถุนายน 2562    200
 15  นางวันดี ฉายพุทธ  12 มิถุนายน 2562    200
 16  คุณสุนิสา สังขโห  12 มิถุนายน 2562    100
 17  นางพิมรดา สุขธนวณิช  12 มิถุนายน 2562    100
 18  นางเศียร ขวัญอ่อน  12 มิถุนายน 2562    100
 19  คุณสุพาพร บุญกรด  12 มิถุนายน 2562    100
 20  นางสาวนงค์นุช พนมสวย  12 มิถุนายน 2562    400
 21  คุณฉวี สังเนตร  12 มิถุนายน 2562    300
 22  นางสาววิสาข์ลักษณ์ อุติศยพงศา  12 มิถุนายน 2562    500
 23  นายสิทธิพร อารมณ์สุขโข  12 มิถุนายน 2562    100
 24  คุณสุดารัตน์ ชวดรัมย์  12 มิถุนายน 2562    50
 25  นางสาวศิริพร โพธิพฤกษ์และครอบครัว  12 มิถุนายน 2562    50
 26  นางณัฐรดา ฤาชัย  12 มิถุนายน 2562    100
 27  นางสาวพชรมณฑ์ รินลา  12 มิถุนายน 2562    100
 28  น.อ.หญิงวราภรณ์ ขวัญอ่อน  12 มิถุนายน 2562    200
 29  คุณอภิรักษ์ ทัพหวิรุฬห์วงศ์  12 มิถุนายน 2562    300
 30  นางบังอร ปานแม้น  12 มิถุนายน 2562    100
         
ทั้งหมด 2,662 รายการ 1 / 89
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู