รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาวังน้อย
เลขที่ ๕๑๐ - ๒- ๐๖๖๙๙ - ๙
บัญชีประเภทออมทรัพย์
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ phrarajsitthimuni@hotmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1  NGUYEN VAN Y  23 พฤศจิกายน 2560    500
 2  นางสาวดลพร พวงเงิน  23 พฤศจิกายน 2560    200
 3  นางสาวจันทนา น้อยวงษ์  23 พฤศจิกายน 2560    200
 4  นางเจียรนัย กันนุฬา  23 พฤศจิกายน 2560    100
 5  นางสาวอุมาภรณ์ พรหมสิงห์  23 พฤศจิกายน 2560    100
 6  นายพิษณุ แก้วตะพาน  23 พฤศจิกายน 2560    100
 7  นางกัลยารัตน์ สุขโข  23 พฤศจิกายน 2560    200
 8  คุณยม อินทนาคม  23 พฤศจิกายน 2560    200
 9  นางสาวบุษบง เมืองฟัก  23 พฤศจิกายน 2560    300
 10  นางผจงศิริ อุดมสินกุล  23 พฤศจิกายน 2560    300
 11  คุณธนภรณ์ เกตุสมุทร  23 พฤศจิกายน 2560    100
 12  คุณอดุลย์ คูนาเอก  23 พฤศจิกายน 2560    1,000
 13  นางสาวพรทิพย์ กำเนิดพงศ์ปรีดา  23 พฤศจิกายน 2560    300
 14  นางสาวชนัญญธร ส.ศรีกาญจนศักดิ์  23 พฤศจิกายน 2560    500
 15  คุณศิริวิมล ศรีมีทรัพย์  23 พฤศจิกายน 2560    300
 16  คุณสิริพร  23 พฤศจิกายน 2560    300
 17  นางวนิดา ว่องเจริญ  23 พฤศจิกายน 2560    300
 18  นางชรินทร์พรรณ อะสีติรัตน์  23 พฤศจิกายน 2560    300
 19  คุณสุภาวดี จิตตวิตติ  23 พฤศจิกายน 2560    100
 20  นางดวงใจ ฮวดใหม่และครอบครัว  23 พฤศจิกายน 2560    300
 21  นางวรพรรณ ธรรมาวิวัฒน์  23 พฤศจิกายน 2560    500
 22  นางสาวอัจฉรีย์ ช่อวิเชียร  23 พฤศจิกายน 2560    300
 23  นางสาวบังอร เฉลยปราชญ์  23 พฤศจิกายน 2560    300
 24  นางสาวศศวรรณ ช่วยบุญชู  23 พฤศจิกายน 2560    200
 25  แม่ชีสวรัตน์ วรินทรเวช  23 พฤศจิกายน 2560    100
 26  นางสาวนงค์นุช พนมสวย  23 พฤศจิกายน 2560    400
 27  นางสาวณิชภัค พ่วงบุญมาก  23 พฤศจิกายน 2560    100
 28  ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย  23 พฤศจิกายน 2560    200
 29  นางลัดดา เปรมครุฑ  23 พฤศจิกายน 2560    100
 30  นางสาวเขมวิกา สุโฆษสมิต  23 พฤศจิกายน 2560    100
         
ทั้งหมด 750 รายการ 1 / 25