รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1  นางสาวบุษราภรณ์ ติเยาว์  5 ธันวาคม 2561    100
 2  นางสมจิตร ทองแย้ม  5 ธันวาคม 2561    100
 3  นางสาวนงค์นุช พนมสวย  5 ธันวาคม 2561    300
 4  นางวัฒนา สุขกฤต  5 ธันวาคม 2561    400
 5  นางสาวจรรยารักษ์ จิรพงศ์ธนกร  5 ธันวาคม 2561    100
 6  คุณวีนัสรา วิเศษรัตน์  5 ธันวาคม 2561    100
 7  นางเพ็ญนภา บัวแก้ว  5 ธันวาคม 2561    200
 8  คุณทัศนีย์ พันเลิศจำนรวัจ  5 ธันวาคม 2561    100
 9  คุณณรงค์เดช หาญชนบท  5 ธันวาคม 2561    300
 10  คุณบังอร กรวาทิน  5 ธันวาคม 2561    300
 11  นางสาวณัฐติกาญจน์ จิรพงศ์ธนกร  5 ธันวาคม 2561    200
 12  คุณสุจิต แก้วประเสริฐ  5 ธันวาคม 2561    300
 13  นางสาวปรวีร์ ตรงตามพันธุ์  5 ธันวาคม 2561    500
 14  คุณธวัชชัย ชิดชมศรีจันทรา  5 ธันวาคม 2561    1,000
 15  คุณสุภาวดี จิตตวิตติ  5 ธันวาคม 2561    1,000
 16  นางดวงเดือน ฉาไธสง  5 ธันวาคม 2561    500
 17  คุณยม อินทนาคม  5 ธันวาคม 2561    600
 18  นางพัชมน ปั่นรัศมี  5 ธันวาคม 2561    500
 19  คุณปารดา โนนพยอม  5 ธันวาคม 2561    500
 20  นางสาวสมจินต์ โฉมวัฒนะชัย  5 ธันวาคม 2561    500
 21  คุณณิชากร ทองอินทร์  5 ธันวาคม 2561    1,000
 22  ร.อ.หญิงสุรลักษณ์ จันทร์เวียง  5 ธันวาคม 2561    2,000
 23  นางประคอง หลั่นม่วง  5 ธันวาคม 2561    1,000
 24  คุณพราวนภา รักชาติเจริญ  5 ธันวาคม 2561    500
 25  คุณวัฒนา ใจใส  5 ธันวาคม 2561    600
 26  นางสาวสุประวีณ์ ภาสุวเกีตรติ  5 ธันวาคม 2561    1,000
 27  นายสุนทร วัฏฏานุรักษ์  3 ธันวาคม 2561    7,000
 28  นางสาวมยุรี เอื้อศิริวงศ์  3 ธันวาคม 2561    500
 29  คุณอชิรญาณ์ พุ่มทอง  3 ธันวาคม 2561    50
 30  คุณกรกนก เกิดดี  3 ธันวาคม 2561    100
         
ทั้งหมด 1,977 รายการ 1 / 66
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2018 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู