รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1  ไม่ประสงค์ออกนาม  16 ตุลาคม 2561    923
 2  นายณรงค์เดช หาญชนบท  16 ตุลาคม 2561    300
 3  คุณอัญญาวีร์ เกียรตินรานนท์  16 ตุลาคม 2561    200
 4  คุณธรรศญา กุบระดิษฐ์  16 ตุลาคม 2561    100
 5  นางสาวอัจฉรีย์ ช่อวิเชียร  16 ตุลาคม 2561    300
 6  นางสาวปิยลักษณ์ เครือเพชร  16 ตุลาคม 2561    300
 7  นายธรรมศักดิ์ วิศาลศักดิ์  16 ตุลาคม 2561    100
 8  คุณมานสา สิริวันต์  16 ตุลาคม 2561    100
 9  นางจันทิมา เดอซิลวา  16 ตุลาคม 2561    500
 10  นางบังอร กรวาทิน  16 ตุลาคม 2561    300
 11  นางสาววรรณภา ทองกุล  16 ตุลาคม 2561    100
 12  นางสาวรพีพัฒน์ เกริกไกวัล  16 ตุลาคม 2561    100
 13  คุณพันธกานต์ คล้ายวัฒนะ  16 ตุลาคม 2561    200
 14  นางสาวปาริชาต พิพัฒน์วัชรโสภณ  16 ตุลาคม 2561    500
 15  นางสาวสุพิดา กลัดแขก  16 ตุลาคม 2561    500
 16  คุณผดุงศักดิ์ รุจิยาปนนท์  16 ตุลาคม 2561    500
 17  นางสาวพัชนี มงคลพงศ์สิริ  16 ตุลาคม 2561    2,000
 18  นางสาวชนิศา โชคประสพ  16 ตุลาคม 2561    1,500
 19  คุณดวงกมล ดุจดารา  14 ตุลาคม 2561    100
 20  นางอุทิศ-นางสาวจุฑามาศ ภู่สวรรค์  14 ตุลาคม 2561    400
 21  คุณบังอร เฉลยปราชญ์  14 ตุลาคม 2561    500
 22  นางสาวกุลณพัฒน์ พัฐธัญดรรัตน์  14 ตุลาคม 2561    500
 23  นางพัชมน ปั่นรัศมี  14 ตุลาคม 2561    500
 24  นางสาวกุลนิษฐ์ สถิตย์เสมากุล  14 ตุลาคม 2561    300
 25  นางวัฒนา สุขกฤต  14 ตุลาคม 2561    300
 26  นางนพวรรณ สุขศิริสันต์  14 ตุลาคม 2561    500
 27  คุณรชฤษร ภัทรปิยะกุลและครอบครัว  14 ตุลาคม 2561    1,000
 28  นายสุรพล สังข์สวัสดิ์  14 ตุลาคม 2561    100
 29  นางปริยากร สูติพันธ์วิหาร  14 ตุลาคม 2561    20
 30  คุณวรวุฒิ มงคลพงศ์สิริ  14 ตุลาคม 2561    2,000
         
ทั้งหมด 1,813 รายการ 1 / 61
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ