รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาวังน้อย
เลขที่ ๕๑๐ - ๒- ๐๖๖๙๙ - ๙
บัญชีประเภทออมทรัพย์
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1  คุณฉันทนา สุวรรณประกร  24 มิถุนายน 2561    2,500
 2  คุณมยุรี ลิขิตสุนทรกุล  24 มิถุนายน 2561    2,500
 3  คุณเจนวิทย์ จั่นแก้ว  24 มิถุนายน 2561    2,000
 4  คุณพัชนี มงคลพงศ์สิริ  24 มิถุนายน 2561    1,000
 5  คุณพนิดา มงคลพงศ์สิริ  24 มิถุนายน 2561    3,000
 6  คุณศันสนีย์ มงคลพงศ์สิริ  24 มิถุนายน 2561    2,000
 7  คุณเบญจมาศ ยงค์สงวนชัย  24 มิถุนายน 2561    2,000
 8  คุณอรทัย ท้าวสั่น  24 มิถุนายน 2561    1,000
 9  คุณสมจิตร ทองแย้ม  24 มิถุนายน 2561    1,000
 10  คุณกนกพร สาณะวัฒนา และเพื่อนๆ  24 มิถุนายน 2561    1,000
 11  คุณพัชมน ปั่นรัศมี  24 มิถุนายน 2561    500
 12  คุณยม อินทนาคม  24 มิถุนายน 2561    400
 13  คุณบังอร เฉลยปราชญ์  24 มิถุนายน 2561    500
 14  คุณวัฒนา ใจใส  24 มิถุนายน 2561    400
 15  คุณพิชญา บุญสม  24 มิถุนายน 2561    400
 16  คุณดวงใจ เนตระคเวสนะ  24 มิถุนายน 2561    200
 17  คุณเพ็ญนภา บัวแก้ว  24 มิถุนายน 2561    200
 18  คุณสุจิต แก้วประเสริฐ  24 มิถุนายน 2561    300
 19  คุณสมบูรณ์ คงสม  24 มิถุนายน 2561    500
 20  คุณสุภาวดี จิตตวิตติ  24 มิถุนายน 2561    600
 21  คุณวัฒนา สุขกฤต  24 มิถุนายน 2561    300
 22  คุณธัชชัย ชัยปริวรรต  24 มิถุนายน 2561    200
 23  คุณสิริพร อภิมณฑล  24 มิถุนายน 2561    500
 24  คุณภาวิณี รุจิราธร  24 มิถุนายน 2561    200
 25  คุณวิภาพรรณ เดชกล้า  24 มิถุนายน 2561    100
 26  คุณสำราญ โรจน์วัฒนะ  24 มิถุนายน 2561    200
 27  คุณวีนัสรา วิเศษรัตน์  24 มิถุนายน 2561    100
 28  คุณปิยลักษณ์ เครือเพชร  24 มิถุนายน 2561    200
 29  คุณเสถียร - นางพเยาว์ ภู่สวรรณ  24 มิถุนายน 2561    100
 30  Rajinian Dream Team  24 มิถุนายน 2561    320
         
ทั้งหมด 1,396 รายการ 1 / 47
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
088-5704328, 081-4024768
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ