พระอาจารย์ใหญ่วิปัสสนา
ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ : พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.  
วัด : วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
   
ข้อมูลอื่น ๆ

พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.

(พระมหาบุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙, พธ.บ., อ.ม., พธ.ด.)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

เจ้าคณะเขตพญาไท

ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อ พระราชสิทธิมุนี  วิ.   ฉายา  ญาณสํวโร 

 

สถานะเดิม

ชื่อ บุญชิต นามสกุล สุดโปร่ง บิดาชื่อ นายอินทร์ สุดโปร่ง   มารดาชื่อ นางที สุดโปร่ง  

วันเดือนปีเกิด ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ บ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ ๑ ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น        อายุ ๕๖ พรรษา บรรพชา (ครั้งที่ ๑)

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ วัดศิริธรรมิกาวาส ตำบลโคกศรี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระครูสิริสารธรรม (เหลา ปญฺญาธโร) เป็นพระอุปัฌชาย์ บรรพชา (ครั้งที่ ๒ ตามธรรมเนียมวัด)

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยมี พระธรรมปัญญาบดี (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร ป.ธ. ๕) เป็นพระอุปัชฌาย์

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

   
ที่อยู่ เลขที่ 3 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ตำบล/แขวง: พระบรมมหาราชวัง
อำเภอ/เขต: พระนคร
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10200
อีเมล์:
โทรศัพท์:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 3 มีนาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)