พระอาจารย์ใหญ่วิปัสสนา
ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ : พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิเถร ป.ธ.๙)  
วัด : วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
   
ข้อมูลอื่น ๆ

อดีตอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์

ผู้วางรากฐานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ในประเทศไทยให้กว้างขวางจนถึงปัจจุบัน

   
ที่อยู่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เลขที่ 3
ตำบล/แขวง: พระบรมมหาราชวัง
อำเภอ/เขต: พระนคร
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10200
อีเมล์:
โทรศัพท์:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 3 มีนาคม 2560