พระอาจารย์ใหญ่วิปัสสนา
ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ ป.ธ.๘)  
วัด : วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
   
ข้อมูลอื่น ๆ

อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ผู้ก่อตั้งกองการวิปัสสนาธุระ และได้ยกสถานะเป็นสถาบันวิปัสสนาธุระ
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔
ผู้นำการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบยุบหนอ-พองหนอ
แพร่หลายสู่ประเทศไทยถึงปัจจุบัน

   
ที่อยู่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เลขที่ 3
ตำบล/แขวง: พระบรมมหาราชวัง
อำเภอ/เขต: พระนคร
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10200
อีเมล์:
โทรศัพท์:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 3 มีนาคม 2560